Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

Planner je vícezdrojový plánovací kalendář.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový planner je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový planner umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „Planner“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového planneru na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
 • Nedojde-li před vložením nového planneru k určení požadované pozice, bude nový planner vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Zdroje – Nastavení zdrojů plánovacího kalendáře
 • Dostupnosti – Nastavení dostupností
 • Text – Nastavení sloupců zobrazovaných v plánovacím kalendáři
 • Tooltip – Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví plánovacího kalendáře.

2.1.2. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude šířka plánovacího kalendáře nastavena na maximální šířku obrazovky.

2.1.4. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v plánovacím kalendáři.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.1.5. Od-Do

 • Výběr sloupce, který určuje, zda je událost v plánovacím kalendáři jednodenní/vícedenní.

2.1.6. Od

 • Výběr sloupce, který určuje počáteční datum události v plánovacím kalendáři.

2.1.7. Do

 • Výběr sloupce, který určuje koncové datum události v plánovacím kalendáři.

2.1.8. Nadpis

 • Výběr sloupce, který určuje nadpis události v plánovacím kalendáři.
  • Čas – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být vedle nadpisu uveden také časový údaj události ve formátu „HH:mm“.

2.1.9. Zdroj

 • Výběr sloupce, který určuje zdroj události v plánovacím kalendáři.
 • Zdroje se zobrazují jako jednotlivé sloupce plánovacího kalendáře.

2.1.10. Barva

 • Výchozí barva všech událostí v plánovacím kalendáři.
 • Každá událost může mít nastavenou svojí vlastní barvu. V nastavení zdroje dat musí být nastaven sloupec „Barva podle“, podle kterého se následně určuje barva události.

2.1.11. Možnosti

 • Povolit zadávání nových záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být umožněno přesměrování uživatele do konkrétního editačního formuláře za účelem založení nového záznamu v databázi kliknutím na volné místo v buňce plánovacího kalendáře.
 • Spustit skript
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být před vstupem do editačního formuláře za účelem založení nového záznamu v databázi spuštěn skript, který typicky plánuje vyplnění dalších hodnot pomocí serverové funkce „SCHEDULEDEFAULTVALUE“ nebo „SCHEDULEDEFAULTVALUES“. Detailní popis serverových funkcí je uveden v samostatné příručce Serverové funkce.
  • Ve skriptu je možné používat následující proměnné. Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.
   • #plannerid#
   • #plannerresource#
   • #plannerresourcefrom#
   • #plannerresourceto#
   • #plannerto#
 • Zakázat otevírání záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na událost v plánovacím kalendáři.
 • Zakázat Drag&Drop
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být zakázáno přesouvání událostí plánovacího kalendáře metodou Drag&Drop.
 • Zobrazovat zkrácený název dne
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v řádkách plánovacího kalendáře spolu s datumem daného dne zobrazen také zkrácený název dne.
 • Povolit hromadné změny
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v plánovacím kalendáři namísto samotné hodnoty ovládacího prvku zobrazeno textové pole nebo rozbalovací seznam s vybranou hodnotou, s možností změny hodnoty bez nutnosti otevření a editace záznamu v editačním formuláři.
   • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků, které mají zaškrtnuté pole „Povolit hromadné změny“ na záložce „Obecné“.
   • Hromadné změny je možné provádět pouze přihlášeným uživatelem, anonymnímu uživateli se zobrazuje textové pole nebo rozbalovací seznam s hodnotou pouze ke čtení.

2.2. Záložka „Zdroje“

Obrázek.png

Obrázek.png

2.2.1. Zdroje

 • Definice zdrojů, které se zobrazují jako jednotlivé sloupce plánovacího kalendáře.
 • Radio button zdroje obsahuje následující dva typy definice zdroje:
  • Oddělené Enterem – seznam hodnot zdrojů je nastaven ručně, do textového pole pomocí hodnot oddělených enterem
  • Z dotazu – seznam zdrojů definuje databázový dotaz, který je vyhodnocen při otevření nebo aktualizaci nahlížecí stránky

2.2.2. Do databáze uložit ID zdroje

 • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají databázové záznamy událostí v hodnotě zdroje uloženou hodnotu cizího klíče, který se odkazuje na primární klíč zdroje.

2.3. Záložka „Dostupnosti“

Obrázek.png

 • Definice dostupností, které určují barevné pozadí jednotlivých buněk plánovacího kalendáře.
 • Dostupnosti opticky zvýrazňují dny, kdy je možné naplánovat novou událost. Dostupné dny mají šedé pozadí, nedostupné dny bílé pozadí.

2.3.1. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy dostupností v plánovacím kalendáři.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.3.2. Od

 • Výběr sloupce, který určuje počáteční datum dostupnosti v plánovacím kalendáři.

2.3.3. Do

 • Výběr sloupce, který určuje koncové datum dostupnosti v plánovacím kalendáři.

2.3.4. Nadpis

 • Výběr sloupce, který určuje nadpis dostupnosti v plánovacím kalendáři, zobrazovaný jako tooltip nad daným dnem a zdrojem.

2.3.5. Zdroj

 • Výběr sloupce, který určuje zdroj dostupnosti v plánovacím kalendáři – zdroj, pro který je dostupnost určena.

2.4. Záložka „Text“

Obrázek.png

2.4.1. Sloupce

 • Definice sloupců zobrazovaných v textovém poli události plánovacího kalendáře.

2.5. Záložka „Tooltip“

Obrázek.png

2.5.1. Sloupce

 • Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myší nad událost plánovacího kalendáře.

2.6. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.6.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.6.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.7. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.7.1. Umístění

 • Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.