Příručka ve formátu PDF

1. Obecné proměnné

#cookies#

Seznam všech cookies formátovaných v podobě HTML.

#comma#

Ekvivalent čárky, který je možné použít typicky při volání serverových funkcí, a který nebude vyhodnocen jako oddělovač parametrů.

#crlf#

Přechod na nový řádek „\r\n” resp. ekvivalent stisku klávesy „Enter”.

#database#

Cesta k aktuálně používané databázi. U databáze Firebird proměnná obsahuje plnou cestu k „fdb” souboru na disku, u databáze MSSQL proměnná obsahuje název databáze.

#datagridX#

Seznam označených záznamů v datagridu – hodnot primárních klíčů (sloupec „id“) oddělených středníkem. „X” značí pořadí nahlížecí tabulky v nahlížecí stránce nebo editačním formuláři. Číslování začíná od jedničky, první nahlížecí tabulka má identifikátor „datagrid1”, druhá „datagrid2” atd.

#day#

Číslo aktuálního dne v měsíci (1–31).

#dayofweek#

Číslo aktuálního dne v týdnu (1–7).

#dayofyear#

Číslo aktuálního dne v roce (1–365).

#defaultvalues#

Hodnoty naplánované funkcemi „SCHEDULEDEFAULTVALUE” a „SCHEDULEDEFAULTVALUES”, formátované v podobě HTML.

#domlib#

Report analýzy DomLib.

#doublequotes#

Dvojité uvozovky.

#form#

ID aktuálně otevřeného editačního formuláře.

Použití proměnné je možné pouze v editačním formuláři.

#formname#

Název aktuálně otevřeného editačního formuláře včetně názvu aplikace a aplikační skupiny, ve které je umístěn. Celkový název je uveden ve formátu „Název aplikační skupiny / Název aplikace / Název formuláře”.

#formopendate#

Datum a čas otevření záznamu v editačním formuláři.

#facebook_access_token#

„Access_token” úspěšného přihlášení do Facebooku pomocí javascriptové funkce „loginByFacebook”.

#facebook_expires_on#

Datum a čas expirace „access tokenu” úspěšného přihlášení do Facebooku pomocí javascriptové funkce „loginByFacebook”.

#google_access_token#

„Access_token” úspěšného přihlášení do Google pomocí javascriptové funkce „loginByGoogle”.

#google_refresh_token#

„Refresh_token” úspěšného přihlášení do Google pomocí javascriptové funkce „loginByGoogle”.

#google_expires_on#

Datum a čas expirace „access tokenu” úspěšného přihlášení do Google pomocí javascriptové funkce „loginByGoogle”.

#guid#

Nový unikátní GUID.

#help#

Nápověda napříč celou aplikací – souhrn všech nápověd aplikačních skupin, aplikací, kategorií, nahlížecích stránek, editačních formulářů a ovládacích prvků RichText, označených jako „Nápověda v reportech”.

#id#

ID aktuálně otevřeného databázového záznamu v editačním formuláři.

#innerwidth#

Šířka nahlížecí stránky nebo editačního formuláře uvedená v pixelech ve webovém prohlížeči aktuálně přihlášeného uživatele.

#innerheight#

Výška nahlížecí stránky nebo editačního formuláře uvedená v pixelech ve webovém prohlížeči aktuálně přihlášeného uživatele.

#ipaddress#

IP adresa klienta. Ve formuláři „Neplatné přihlášení” je nutné používat proměnnou „ipaddress2”, protože v tomto editačním formuláři proměnná „ipaddress” značí ovládací prvek. Pokud je spojení se serverem zprostředkováno pomocí IPv6, je obsahem proměnné IPv6 adresa.

#ipaddress2#

IP adresa klienta používaná v editačním formuláři „Neplatné přihlášení”, kde proměnná „ipaddress” značí ovládací prvek editačního formuláře. Pokud je spojení se serverem zprostředkováno pomocí IPv6, je obsahem proměnné IPv6 adresa.

#language#

Zkratka jazyka aktuálně přihlášeného uživatele: „cs”, „de”, „en”, „fr” nebo „sk”.

#lastcondition#

SQL podmínka naposledy vyhodnoceného databázového dotazu.

#lastjoin#

SQL definice joinů naposledy vyhodnoceného databázového dotazu.

#lastquery#

SQL příkaz naposledy vyhodnoceného databázového dotazu.

#lastqueryid#

ID naposledy vyhodnoceného databázového dotazu.

#lastvalue#

Hodnota naposledy vytvořeného databázového záznamu aktuálním uživatelem v daném ovládacím prvku. Tato hodnota je vyhodnocena ze všech záznamů v databázi, které mají stejné PID záznamu jako aktuálně vytvářený záznam. Použití proměnné je možné pouze jako výchozí hodnota ovládacího prvku.

#lastvalue2#

Hodnota naposledy vytvořeného databázového záznamu aktuálním uživatelem v daném ovládacím prvku. Tato hodnota je vyhodnocena ze všech záznamů v databázi, nezávisle na sloupci PID. Použití proměnné je možné pouze jako výchozí hodnota ovládacího prvku.

#loginname#

Přihlašovací jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Ve formuláři „Uživatel” je nutné používat proměnnou „loginname2”, protože v tomto editačním formuláři proměnná „loginname” značí ovládací prvek.

#loginname2#

Přihlašovací jméno aktuálně přihlášeného uživatele v editačním formuláři „Uživatel”, kde proměnná „loginname” značí ovládací prvek.

#logs#

Seznam všech logových souborů umístěných v adresáři „Logs” s možností jejich stažení.

#microsoft_access_token#

„Access_token” úspěšného přihlášení do Microsoftu pomocí javascriptové funkce „loginByMicrosoft”.

#microsoft_refresh_token#

„Refresh_token” úspěšného přihlášení do Microsoftu pomocí javascriptové funkce „loginByMicrosoft”.

#microsoft_expires_on#

Datum a čas expirace „access tokenu” úspěšného přihlášení do Microsoftu pomocí javascriptové funkce „loginByMicrosoft”.

#mappicker#

Odkaz na mapový picker, který slouží pro výběr souřadnic na mapách OpenLayers.

#mappickergoogle#

Odkaz na mapový picker, který slouží pro výběr souřadnic na mapách Google.

#monday#

Datum prvního dne aktuálního týdne.

#month#

Číslo aktuálního měsíce (1–12).

#nid#

ID databázového záznamu, který byl naposledy vytvořen ve skriptu příkazem „Nový záznam”.

Ve skriptu „OnAfterSave” proměnná obsahuje ID naposledy vytvořeného databázového záznamu ve skriptu „OnBeforeSave”. Ve skriptu „OnAfterDelete” proměnná obsahuje ID naposledy vytvořeného databázového záznamu ve skriptu „OnBeforeDelete”. V případě potřeby znát hodnotu proměnné „nid” uvnitř jednoho skriptu je nezbytné použití serverové funkce „COMMIT”, která ihned provede veškeré zápisy do databáze, a nečeká na úspěšné dokončení celého skriptu.

#noreply#

E-mailová adresa výchozího odesílatele všech zpráv, nebo pokud není definována, e-mailová adresa „noreply@název_net_genia.cz”.

#now#

Aktuální datum a čas ve formátu „dd.MM.rrrr HH:mm”.

#now2#

Aktuální datum a čas ve formátu „dd.MM.rrrr HH:mm:ss”.

#null#

Databázová hodnota „null”. Použití proměnné má smysl pouze ve skriptu, kdy je potřeba do ovládacího prvku v editačním formuláři zapsat databázovou hodnotu „null”, nebo tu samou hodnotu zapsat kamkoliv do databáze pomocí dotazu.

#ocrserver#

OCR Server nastavený pomocí konfiguračního souboru „Config\OCRServer.txt”.

#passwordhelp#

Nápověda k vytvoření hesla sestavená na základě požadované síly hesel definované v nastavení NET Genia. Je-li síla hesel nastavena na hodnotu „Žádná”, proměnná obsahuje prázdný řetězec.

Použití proměnné je možné pouze v nápovědě.

#passwordlength#

Vyžadovaná délka uživatelských hesel v závislosti na nastavené síle hesel. 12 pro silnou, 8 pro všechny ostatní.

#pform#

ID editačního formuláře rodičovského záznamu.

Použití proměnné je možné pouze v editačním formuláři.

#pid#

ID rodičovského záznamu.

#planerfrom#

Počáteční datum události plánovacího kalendáře ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost nebo přesunuta existující (na jiný zdroj nebo na jiný čas).

#plannerid#

ID události plánovacího kalendáře ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost (vrací hodnotu „0”) nebo přesunuta existující (na jiný zdroj nebo na jiný čas). Je-li ve zdroji dat pro plánovač použito joinování tabulek, obsahuje tato proměnná jak ID záznamu ze zdrojové tabulky, tak ID záznamů všech přijoinovaných tabulek ve stejném pořadí, v jakém je joinování nastaveno. Tyto hodnoty jsou pak od sebe odděleny středníkem.

#plannerresource#

Název zdroje události plánovacího kalendáře ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost nebo přesunuta existující (na jiný zdroj nebo na jiný čas).

#plannerresourcefrom#

Název původního zdroje události plánovacího kalendáře ve chvíli, kdy byla událost přesunuta na jiný zdroj.

#plannerresourceto#

Název nového zdroje události plánovacího kalendáře ve chvíli, kdy byla událost přesunuta na jiný zdroj.

#plannerto#

Koncové datum události plánovacího kalendáře ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost nebo přesunuta existující (na jiný zdroj nebo na jiný čas).

#png#

Ve webových prohlížečích, které umí zobrazit průhledné „png” obrázky, obsahuje proměnná řetězec „png”, v ostatních obsahuje řetězec „gif”.

#portal#

Název NET Genia.

#rightsgroups#

Tabulka všech skupin oprávnění, kde je v prvním sloupci uveden název skupiny oprávnění, a ve druhém sloupci seznam všech uživatelských skupin a uživatelů přiřazených do této skupiny oprávnění.

#rightsgroups2#

Matice všech skupin oprávnění vs. všech uživatelských skupin, které jsou dané skupině oprávnění přiřazeny.

#root#

URL do „root” adresáře NET Genia bez lomítka na konci, například „https://www.netgenium.com/test”.

#rootpath#

Plná cesta do „root” adresáře NET Genia včetně zpětného lomítka na konci.

#sessionid#

Unikátní řetězec identifikující aktuálně přihlášeného uživatele.

#sngscript_stats#

Agregovaný report statistiky spouštění skriptů na základě dat vzniklých jednoduchým nebo úplným logováním provozu NET Genia.

#squerybuilder_stats#

Agregovaný report statistiky vyhodnocování databázových dotazů na základě dat vzniklých jednoduchým nebo úplným logováním provozu NET Genia.

#stables_stats#

Agregovaný report statistiky generování editačních formulářů na základě dat vzniklých jednoduchým nebo úplným logováním provozu NET Genia.

#sunday#

Datum posledního dne v aktuálním týdnu.

#sviewpages_stats#

Agregovaný report statistiky generování nahlížecích stránek na základě dat vzniklých jednoduchým nebo úplným logováním provozu NET Genia.

#tab#

Tabulátor „\t” resp. ekvivalent stisku klávesy „Tab”.

#timetablefrom#

Počáteční datum události ganttova diagramu ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost.

#timetableto#

Koncové datum události ganttova diagramu ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost.

#timetableresource#

Název zdroje události ganttova diagramu ve chvíli, kdy byla vytvořena nová událost.

#today#

Aktuální datum ve formátu „dd.MM.rrrr”.

Na místech, kde se očekává zadání datumu, je možné použít syntaxi „#today# + 1” (zítra), „#today# – 7” (před sedmi dny), „#today# + 1m” (za měsíc), „#today# + 1y” (za rok) apod. Lze však použít pouze jeden operátor „+” nebo „–” (není možný zápis např. „#today# + 2y + 7m + 3” či „#today# +2y7m3”).

#usergroup#, #usergroupname#

Seznam všech názvů uživatelských skupin oddělených středníkem, v nichž je aktuálně přihlášený uživatel členem.

#usergroupid#

Seznam všech ID uživatelských skupin oddělených středníkem, v nichž je aktuálně přihlášený uživatel členem.

#userid#

ID aktuálně přihlášeného uživatele.

#useridentity#

Identita autentizovaného uživatele operačním systémem.

#username#

Celé jméno aktuálně přihlášeného uživatele.

#usergroups#

Seznam všech uživatelských skupin a uživatelů, kteří jsou do těchto skupin umístěni.

#usersonline#

Seznam aktuálně přihlášených uživatelů.

#usersonline1#

Počet aktuálně přihlášených uživatelů bez externí licence.

#usersonline2#

Počet aktuálně přihlášených uživatelů s externí licencí.

#url#

URL aktuálně otevřené webové stránky.

#viewpage#

ID aktuálně otevřené nahlížecí stránky.

#week#

Číslo aktuálního týdne v roce.

#wikihelp#

Obsahuje text nápovědy k wiki formátování.

Použití proměnné je možné pouze v nápovědě.

#wikihelp2#

Obsahuje text nápovědy k wiki formátování, určeného pro elearningovou aplikaci.

Použití proměnné je možné pouze v nápovědě elearningové aplikace.

#year#

Číslo aktuálního roku.

2. Proměnné používané v tiskových šablonách

2.1 Seznam proměnných

barcodeX,Y

Obrázek čárového kódu, který je sestaven na základě alfanumerického řetězce uloženého velkými písmeny v daném ovládacím prvku. Parametr „X” značí šířku obrázku, parametr „Y” výšku obrázku.

Například: „#ng_kod@barcode320,240#”.

barcodeX,Y,Z

Obrázek čárového kódu, který je sestaven na základě alfanumerického řetězce uloženého velkými písmeny v daném ovládacím prvku. Parametr „X” značí šířku obrázku, parametr „Y” výšku obrázku. Parametr „Z” je nepovinný, a specifikuje procentní velikost obrázku v případě tiskových šablon MS Excel. V případě tiskových šablon HTML parametr „Z” specifikuje hodnotu „true” nebo „false”, která značí, zda se má do čárového kódu generovat i popisek s textem čárového kódu. Pokud tento parametr není uveden, použije se automaticky hodnota „true”.

Například: „#ng_kod@barcode320,240,50#” (MS Excel) nebo „#ng_kod@barcode320,240,false#” (HTML).

barcodeA,B,C,D

Obrázek čárového kódu, který je sestaven na základě alfanumerického řetězce uloženého velkými písmeny v daném ovládacím prvku. Parametr „A” značí šířku obrázku, parametr „B” výšku obrázku. Parametry „C” a „D” jsou nepovinné. Parametr „C” specifikuje procentní velikost obrázku v případě tiskových šablon MS Excel. Parametr „D” specifikuje hodnotu „true” nebo „false”, která značí, zda se má do čárového kódu generovat i popisek s textem čárového kódu. Pokud tento parametr není uveden, použije se automaticky hodnota „true”.

Například: „#ng_kod@barcode320,240,50,false#”.

#c0#, #c1#, c2#...

Hodnoty sloupců nahlížecí tabulky, která je výsledkem agregačního databázového dotazu. Proměnná „#c0#” značí první sloupec, proměnná „#c1#” druhý atd. NET Genium při tisku vyhledá řádek s výskytem těchto proměnných a ten posléze zkopíruje pod sebe tolikrát, kolik je v nahlížecí tabulce záznamů. Proměnné pak nahradí hodnotami z nahlížecí tabulky.

#calendarX#

Zástupná proměnná pro kalendář, který bude při tisku nakopírován do tiskové šablony – místo v tiskové šabloně, kam bude kalendář umístěn. „X” značí pořadí kalendáře v nahlížecí stránce nebo editačním formuláři. Číslování začíná od jedničky, první kalendář má identifikátor „calendar1”, druhý „calendar2” atd.

#datagridX#

Zástupná proměnná pro nahlížecí tabulku, která bude při tisku nakopírována do tiskové šablony – místo v tiskové šabloně, kam bude nahlížecí tabulka umístěna. „X” značí pořadí nahlížecí tabulky v nahlížecí stránce nebo editačním formuláři. Číslování začíná od jedničky, první nahlížecí tabulka má identifikátor „datagrid1”, druhá „datagrid2” atd.

#date1#

Počáteční datum vyfiltrovaného časového úseku nahlížecí tabulky.

#date2#

Koncové datum vyfiltrovaného časového úseku nahlížecí tabulky.

#f0#, #f1#, #f2#...

Hodnoty vybrané ve filtrech nahlížecí tabulky, kalendáře či grafu. Proměnná „#f0#” značí první filtr, proměnná „#f1#” druhý atd.

#filters#

Seznam hodnot vybraných ve filtrech nahlížecí tabulky, kalendáře či grafu. Je-li tisková šablona přizpůsobena na tisk více nahlížecích tabulek najednou, je možné použít plný tvar identifikátoru.

Například: „#datagrid1#.#filters#”.

#chartX#

Zástupná proměnná pro obrázek grafu, který bude při tisku nakopírován do tiskové šablony – místo v tiskové šabloně, kam bude obrázek grafu umístěn. „X” značí pořadí grafu v nahlížecí stránce nebo editačním formuláři. Číslování začíná od jedničky, první graf má identifikátor „chart1”, druhý „chart2” atd.

#identifiers#

Seznam identifikátorů databázových ovládacích prvků, které je možné použít v tiskové šabloně. Je-li tisková šablona přizpůsobena pro tisk více nahlížecích tabulek najednou, je možné použít plný tvar identifikátoru.

Například. „#datagrid1#.#identifiers#”.

image

Obrázek, který je ve formě svého ID uložen v dané proměnné nebo ovládacím prvku.

Například: „#A@image#” nebo „#ng_obrazek@image#”.

imageX

Obrázek, který je ve formě svého ID uložen v dané proměnné nebo ovládacím prvku. Parametr „X” značí procentní velikost obrázku.

Například: „#A@image50#” nebo „#ng_obrazek@image50#”.

qrcodeXY

Obrázek QR kódu, který je sestaven na základě řetězce uloženého v daném ovládacím prvku. Parametr „XY” značí velikost obrázku v rozsahu 1 až 100.

Například: „#ng_kod@qrcode3#”.

qrcodeXY,Z

Obrázek QR kódu, který je sestaven na základě řetězce uloženého v daném ovládacím prvku. Parametr „XY” značí velikost obrázku v rozsahu 1 až 100. Parametr „Z” je nepovinný, a specifikuje procentní velikost obrázku v případě tiskových šablon MS Excel.

Například: „#ng_kod@qrcode3,50#”

2.2 Formátování hodnot ovládacích prvků

Formát hodnot vložených do tiskové šablony lze upřesnit přidáním znaku zavináče za příslušný identifikátor ovládacího prvku. Vzor: „#ng_prvek@FORMAT#”, kde místo FORMAT lze dosadit tyto proměnné:

fixedheight

U tiskových šablon „xls” a „xlsx” mění způsob nastavení výšky řádky buněk, které mají ve formátu na záložce „Zarovnání” zaškrtnuto „Zalamovat text” – zamezuje automatickému vypočtení a nastavení výšky řádku podle jeho obsahu.

html

U tiskových šablon „xls” a „xlsx” mění způsob vkládání textové hodnoty, a umožňuje jednoduché formátování pomocí tagů „b”, „strong”, „i”, „em”, „u”, „sub” a „sup”.

number

U čísla mění desetinnou čárku na desetinnou tečku a odstraňuje specifikaci měny.

dph1

Snížená sazba DPH platná k danému dni.

dph2

Zvýšená sazba DPH platná k danému dni.

dph1X

Snížená sazba DPH platná k danému dni v konkrétní zemi. Za proměnnou „X” je nutné dosadit identifikátor ovládacího prvku, ve kterém je uložen kód země. Podporované kódy zemí: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Kódy zemí nelze psát napřímo namísto identifikátoru ovládacího prvku.

dph2X

Zvýšená sazba DPH platná k danému dni v konkrétní zemi. Za proměnnou „X” je nutné dosadit identifikátor ovládacího prvku, ve kterém je uložen kód země. Podporované kódy zemí: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Kódy zemí nelze psát napřímo namísto identifikátoru ovládacího prvku.

w

Číslo týdne vypočtené k danému dni.

ww

Číslo týdne vypočtené k danému dni, doplněné o počáteční nulu.

www

Obsahuje číslo týdne k příslušnému datu v zadaném identifikátoru ve formátu WW/YYYY.

Například: „01/2013”.

Ve všech ostatních případech, kdy je identifikátorem ovládacího prvku datum, lze použít formátovací konstanty ze serverové funkce FORMATDATE.