Příručka ve formátu PDF

1. Seznam záložek v dialogu nastavení nahlížecí stránky

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Ostatní – Nastavení pro potřeby portletů nebo mobilních zařízení
 • Nápověda – Nastavení textu nápovědy v reportech
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

1.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

1.1.1. Název

 • Název nahlížecí stránky zobrazovaný v navigační oblasti NET Genia nebo v menu na mobilních zařízeních.
 • Název nahlížecí stránky se zobrazuje v titulku záložky webového prohlížeče.

1.1.2. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů aplikačních skupin, aplikací, kategorií, nahlížecích stránek, editačních formulářů a ovládacích prvků použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu nahlížecí stránky a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci.

1.1.3. Typ

Běžná nahlížecí stránka

Obrázek.png

 • Běžný typ nahlížecí stránky, která se skládá z ovládacích prvků.

Zobrazit webovou stránku

Obrázek.png

 • Nahlížecí stránka bude při otevření přesměrována na konkrétní webovou stránku.

1.1.3.1. URL

 • Adresa webové stránky, na kterou bude nahlížecí stránka přesměrována v uživatelském režimu.

Otevřít editační formulář

Obrázek.png

 • Nahlížecí stránka bude při otevření přesměrována na nový editační formulář za účelem vytvoření nového záznamu v databázi.

1.1.3.2. Editační formulář

 • Editační formulář, na který bude nahlížecí stránka přesměrována v uživatelském režimu.
 • Rozbalovací seznam zobrazuje seznam všech editačních formulářů umístěných ve stejné aplikaci.

1.1.3.3. Návrat na nahlížecí stránku

 • Nahlížecí stránka, na kterou bude uživatel přesměrován po uložení záznamu v editačním formuláři.
 • Rozbalovací seznam zobrazuje seznam všech nahlížecích stránek umístěných ve stejné aplikaci.

Nová e-mailová zpráva

Obrázek.png

 • Nahlížecí stránka bude při otevření přesměrována na formulář pro zadání nové e-mailové zprávy za účelem jejího následného odeslání.

1.1.3.4. Návrat na nahlížecí stránku

 • Nahlížecí stránka, na kterou bude uživatel přesměrován po odeslání e-mailu.
 • Rozbalovací seznam zobrazuje seznam všech nahlížecích stránek umístěných ve stejné aplikaci.

1.2. Záložka „Ostatní“

Obrázek.png

1.2.1. Rozlišení

 • Velký displej + Malý displej
  • Nahlížecí stránka se zobrazuje na mobilním zařízení jak uživatelům, kteří při přihlášení do aplikace zvolili velký displej, tak uživatelům, kteří zvolili malý displej.
 • Velký displej
  • Nahlížecí stránka se zobrazuje na mobilním zařízení pouze uživatelům, kteří při přihlášení do aplikace zvolili velký displej.
 • Malý displej
  • Nahlížecí stránka se zobrazuje na mobilním zařízení pouze uživatelům, kteří při přihlášení do aplikace zvolili malý displej.

1.2.2. Možnosti

 • Otevřít první záznam v databázové tabulce
 • Pouze pro typ nahlížecí stránky „Editační formulář“
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být vyhledán a otevřen první záznam v databázové tabulce zvoleného editačního formuláře.

1.3. Záložka „Nápověda“

nahlizeci-stranka_napoveda.png

1.3.1. Nápověda

 • Nápověda je text zobrazovaný v reportu „Nahlížecí stránky (Export)“. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.
 • Nápověda je text zobrazovaný uvnitř celkové nápovědy aplikace v rámci serverové proměnné „#help#“. Detailní popis serverových proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.

1.3.2. Poznámky

 • Poznámky slouží pro zadání libovolného textu určeného pro správce aplikace.
 • Do poznámek se umísťuje volání serverových funkcí, které řídí chování nahlížecí stránky:
  • DISABLEPAGETOOLS()

1.4. Záložka „Práva“

Obrázek.png

1.4.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení nahlížecí stránky.

1.4.2. Zobrazit přehled

 • Zobrazení přehledu nastavení práv všech podřízených ovládacích prvků.

1.4.3. Možnosti

 • Nahradit práva ve všech podřízených objektech – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být při uložení nahlížecí stránky přepsáno nastavení práv ve všech podřízených ovládacích prvcích na stejná oprávnění, jako jsou nastavena v samotné nahlížecí stránce.
 • Přidat zvolená práva všem podřízeným objektům – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být při uložení nahlížecí stránky přidány všechny zvolené aplikační skupiny a uživatelé všem podřízeným ovládacím prvkům.
 • Odebrat zvolená práva všem podřízeným objektům – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být při uložení nahlížecí stránky odebrány všechny zvolené aplikační skupiny a uživatelé všem podřízeným ovládacím prvkům.

1.5. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících nahlížecích stránek.

1.5.1. Umístění

 • Výběr aplikace, ve které je nahlížecí stránka umístěna.
 • Rozbalovací seznam obsahuje všechny aplikace.

1.5.2. Logování

 • Pomocí tlačítka „Logování“ se zobrazí detailní report se záznamy zobrazení nahlížecí stránky a údaji o
  • datumu a času zobrazení nahlížecí stránky,
  • uživateli, který nahlížecí stránku zobrazil,
  • času zpracování nahlížecí stránky v milisekundách a
  • informací, zda jde o první načtení nahlížecí stránky, nebo o její aktualizaci (postback).

Obrázek.png

 • Minimální zobrazovaný čas zpracování nahlížecí stránky je ve výchozím nastavení stanoven na 0 milisekund, zobrazují se tedy všechny záznamy zobrazení nahlížecích stránek včetně těch, jejichž zpracování trvalo 0 milisekund. Tento minimální čas je možné zvýšit nebo snížit změnou parametru „mintime“ v URL reportu.
 • Počet záznamů je ve výchozím nastavení omezen na 100 záznamů. Tento počet je možné ručně zvýšit nebo snížit změnou parametru „maxrows“ v URL reportu.

Obrázek.png