Příručka ve formátu PDF

1. Seznam záložek v dialogu nastavení databázového dotazu

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Podmínky – Definice omezujících podmínek
 • Připojení – Definice připojení – joinů
 • Sloupce – Definice sloupců agregační tabulky
 • Hlavičky – Definice hlaviček agregační tabulky
 • Barvy – Definice barev grafu
 • Ostatní – Nastavení ostatních vlastností

1.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

1.1.1. Databázová tabulka

 • Výběr editačního formuláře, z jehož databázové tabulky budou načteny záznamy uložené v databázi.

1.1.2. Možnosti

 • Agregační dotaz – Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být výsledkem dotazu agregovaná množina dat sestavená pomocí grupování.

1.1.3. Setřídit podle

 • Výběr sloupce, podle kterého budou databázové záznamy seřazeny, včetně způsobu řazení – vzestupně (ASC) nebo sestupně (DESC).
 • Volitelný výběr druhého sloupce, podle kterého budou databázové záznamy seřazeny, včetně způsobu řazení – vzestupně (ASC) nebo sestupně (DESC).

1.1.4. Barva podle

 • Výběr sloupce, který určuje, zda a podle jakého sloupce se bude v nahlížecí tabulce zobrazovat u každého záznamu barevný obdélníček.

1.1.5. Časový úsek podle

 • Výběr sloupce, který určuje, zda a podle jakého sloupce se bude nad nahlížecí tabulkou zobrazovat filtr pro výběr časového úseku „od-do“.

1.2. Záložka „Podmínky“

Obrázek.png

 • Definice omezujících podmínek dotazu, které následují za klauzulí „WHERE“ databázového dotazu.

1.2.1. Přidat podmínku

 • Pomocí tlačítka „Přidat podmínku“ je možné přidat novou podmínku dotazu.

Obrázek.png

1.3. Záložka „Připojení“

Obrázek.png

 • Definice připojení, které jsou sestaveny pomocí klauzule „JOIN“ databázového dotazu.

1.3.1. Přidat připojení

 • Pomocí tlačítka „Přidat připojení“ je možné přidat nové připojení dotazu.

Obrázek.png

1.3.2. Aktualizovat

 • Pomocí tlačítka „Aktualizovat“ se aktualizuje seznam sloupců na levé i pravé straně podmínky na základě vybrané přijoinované tabulky.

1.4. Záložka „Sloupce“

Obrázek.png

 • Pouze při zaškrtnutém poli „Agregační dotaz“
 • Definice sloupců výsledné agregační tabulky.

1.4.1. Přidat sloupec

 • Pomocí tlačítka „Přidat sloupec“ je možné přidat nový sloupec výsledné agregační tabulky.

Obrázek.png

1.5. Záložka „Hlavičky“

Obrázek.png

 • Pouze při zaškrtnutém poli „Agregační dotaz“ u ovládacího prvku „DataGrid“ nebo „LiteDataGrid“
 • Definice hlaviček výsledné agregační tabulky.

1.5.1. Přidat hlavičku

 • Pomocí tlačítka „Přidat hlavičku“ je možné přidat novou hlavičku výsledné agregační tabulky.

Obrázek.png

1.5.2. ?

 • Pomocí tlačítka „?“ je možné zobrazit nápovědu k syntaxi hlaviček.

Obrázek.png

1.6. Záložka „Barvy“

Obrázek.png

 • Pouze u ovládacího prvku „Chart“
 • Definice barev, které budou použity na vykreslení jednotlivých sloupců grafu.

1.6.1. Přidat barvu

 • Pomocí tlačítka „Přidat barvu“ je možné přidat novou barvu grafu.

Obrázek.png

1.7. Záložka „Ostatní“

Obrázek.png

1.7.1. Název šablony

 • Název šablony slouží pro pojmenování databázového dotazu s možností jeho zkopírování při vytváření dalších databázových dotazů se stejnou zdrojovou databázovou tabulkou.
 • Při vytváření nového databázového dotazu jsou všechny dostupné šablony k dispozici v rozbalovacím seznamu „Šablony“ na záložce „Obecné“. Po vybrání šablony dojde k automatickému předvyplnění všech parametrů databázového dotazu údaji ze zvolené šablony.
 • Seznam všech databázových dotazů, které jsou označené jako šablony, je možné zobrazit pomocí reportu. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.

1.7.2. Poznámky

 • Poznámky slouží pro zadání libovolného textu určeného pro správce aplikace.

1.7.3. Načíst pouze prvních

 • Omezení maximálního počtu záznamů načtených databázovým dotazem resp. ekvivalent SQL příkazu TOP() nebo FIRST().

1.7.4. Odstranit záznamy s duplicitním

 • Výběr sloupce, podle kterého budou vyhodnoceny duplicitní řádky v načtené množině dat, a tyto řádky budou následně z této množiny odstraněny.

1.7.5. Možnosti

 • ngef(NETGenium.DataTable)
  • Výsledkem databázového dotazu je vždy načtená množina dat z databáze, dočasně uložená v objektu typu „DataTable“. Tato množina dat je následně předána jednotlivým ovládacím prvkům za účelem jejího vyhodnocení nebo vizualizace.
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být před samotným předáním objektu „DataTable“ ovládacímu prvku spuštěna externí funkce, která má možnost měnit vlastnosti tohoto objektu – přidávat řádky, měnit hodnoty v jednotlivých sloupcích, případně řádky odstraňovat.

1.7.6. Logování

 • Pomocí tlačítka „Logování“ se zobrazí detailní report s jednotlivými záznamy volání databázových dotazů a údaji o
  • datumu a času spuštění dotazu,
  • uživateli, který dotaz spustil,
  • času zpracování dotazu v milisekundách,
  • počtu vrácených záznamů a
  • konkrétním SQL dotazu.

Obrázek.png

 • Počet záznamů je ve výchozím nastavení omezen na 100 záznamů. Tento počet je možné ručně zvýšit nebo snížit změnou parametru „maxrows“ v URL reportu.

Obrázek.png