Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

LiteDataGrid je nahlížecí tabulka, která zobrazuje databázové záznamy načtené dotazem z databáze, bez možnosti personalizace, vyhledávání a filtrování záznamů, a bez možnosti exportů a importů dat.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nové litedatagrid je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový litedatagrid umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „LiteDataGrid“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového litedatagridu na předem vybrané místo editačního formuláře.
 • Nedojde-li před vložením nového tabu k určení požadované pozice, bude nový LiteDataGrid vložen na konec editačního formuláře.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Nahlížecí tabulka – Nastavení sloupců nahlížecí tabulky
 • Hledání – Nastavení hledání
 • Nápověda – Nastavení textu nápovědy
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

2.1.1. Běžný dotaz

LiteDataGrid_cz.png

2.1.2. Název

 • Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví nahlížecí tabulky.
 • Umístění názvu ovládacího prvku mezi dvě pajpy zajistí, že bude nahlížecí tabulka zcela skrytá, pokud nebude výsledkem dotazu žádný záznam – například „|Záznamy v tabulce Kniha|“.
 • Za pravou pajpou může následovat alternativní HTML kód, který se zobrazí místo nahlížecí tabulky, pokud nebude výsledkem dotazu žádný záznam – například „|Záznamy v tabulce Kniha|<img src="Images/Help.gif">“.

2.1.3. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.4. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude šířka nahlížecí tabulky určena automaticky webovým prohlížečem.

2.1.5. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v nahlížecí tabulce.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.1.6. Možnosti

 • Zakázat otevírání záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu pomocí ikony tužky, která se zobrazuje na začátku každé řádky nahlížecí tabulky.
 • Povolit hromadné změny
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v nahlížecí tabulce namísto samotné hodnoty ovládacího prvku zobrazeno textové pole nebo rozbalovací seznam s vybranou hodnotou, s možností změny hodnoty bez nutnosti otevření a editace záznamu v editačním formuláři.
   • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků, které mají zaškrtnuté pole „Povolit hromadné změny“ na záložce „Obecné“.
   • Hromadné změny je možné provádět pouze přihlášeným uživatelem, anonymnímu uživateli se zobrazuje textové pole nebo rozbalovací seznam s hodnotou pouze ke čtení.
 • Zobrazit pouze vnořené záznamy
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být do definice databázového dotazu automaticky připojena omezující podmínka „PID = ID záznamu ve formuláři“.
 • Zobrazit součty sloupců
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v zápatí nahlížecí tabulky zobrazen řádek se součtem hodnot jednotlivých sloupců.
  • Tato funkce je aplikována pouze u ovládacích prvků TextBox číselných datových typů, které nemají zaškrtnuté pole „Skrýt součet sloupce v nahlížecí tabulce“ na záložce „Obecné“.
 • Zobrazovat jako detaily ve dvou sloupcích
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být hodnoty zobrazeny ve formě dvousloupcové tabulky s názvem sloupce v prvním sloupci a hodnotou ve druhém sloupci, namísto běžného způsobu tabulky.
 • Zobrazovat prázdné hodnoty
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být v režimu prostého textu zobrazeny i sloupce s prázdnou hodnotou.
 • Skrýt zdroj dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být při otevření editačního formuláře automaticky skrytý obsah nahlížecí tabulky. Databázové záznamy se uživateli zobrazí až po kliknutí na ikonu „Zobrazit“.
 • Přichytit k předchozímu ovládacímu prvku
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být samotný ovládací prvek v editačním formuláři zobrazen napravo vedle předchozího, nebo bude zobrazen běžným způsobem pod předchozím ovládacím prvkem.

2.1.7. Agregační dotaz bez seskupování podle datumu

Obrázek.png

 • Zobrazit součty sloupců
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v zápatí nahlížecí tabulky zobrazen řádek se součtem hodnot jednotlivých sloupců.
  • Tato funkce je aplikována pouze u sloupců, které nepoužívají příkaz pro skrytí součtu sloupce pomocí syntaxe „Sloupec@-sum“. Detailní popis syntaxe názvů sloupců je uveden v samostatné příručce Příručka administrátora.
 • Přichytit k předchozímu ovládacímu prvku
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být samotný ovládací prvek v editačním formuláři zobrazen napravo vedle předchozího, nebo bude zobrazen běžným způsobem pod předchozím ovládacím prvkem.

2.1.8. Agregační dotaz se seskupováním podle datumu

Obrázek.png

 • Vyplnit časové mezery
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být ve výsledné sadě dat zajištěna časová kontinuita ve sloupci, podle kterého jsou data seskupována. Tam kde chybí agregované řádky, budou automaticky doplněny se všemi ostatními sloupci nastavenými na hodnotu „0“.
 • Zobrazit součty sloupců
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v zápatí nahlížecí tabulky zobrazen řádek se součtem hodnot jednotlivých sloupců.
  • Tato funkce je aplikována pouze u sloupců, které nepoužívají příkaz pro skrytí součtu sloupce pomocí syntaxe „Sloupec@-sum“. Detailní popis syntaxe názvů sloupců je uveden v samostatné příručce Příručka administrátora.
 • Přichytit k předchozímu ovládacímu prvku
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být samotný ovládací prvek v editačním formuláři zobrazen napravo vedle předchozího, nebo bude zobrazen běžným způsobem pod předchozím ovládacím prvkem.

2.2. Záložka „Nahlížecí tabulka“

Obrázek.png

2.2.1. Sloupce

 • Definice nastavení sloupců nahlížecí tabulky.

2.2.2. Počet záznamů na stránce

 • Pro přehlednost používá nahlížecí tabulka stránkování zobrazovaných záznamů. To je užitečné v situacích, kdy nahlížecí tabulka načítá velké množství dat.
 • Počet záznamů na stránce určuje maximální počet záznamů, které se zobrazí na jedné stránce. Mezi jednotlivými stránkami lze snadno přecházet pomocí nástrojové lišty, kterou obsahuje každá nahlížecí tabulka ve svém zápatí, případně ještě volitelně v záhlaví.

2.3. Záložka „Hledání“

Obrázek.png

2.3.1. Možnosti

 • Zobrazit pouze výsledky hledání
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být data v nahlížecí tabulce zobrazena pouze při vyplnění hodnot ve formuláři, na které se odkazují omezující podmínky databázového dotazu této nahlížecí tabulky.

2.4. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

2.4.1. Nápověda

 • Nápověda je text zobrazovaný v tooltipu po kliknutí na ikonu s otazníčkem, která je umístěna v záhlaví nahlížecí tabulky.
 • Text nápovědy podporuje jednoduché formátování textu pomocí wiki syntaxe:
  • '''Tučný text'''
  • ''Kurzíva''
  • '''''Tučná kurzíva'''''
  • ""Text umístěný ve dvojitých uvozovkách""
  • Seznamy:
   • * Nadpis 1
   • ** Podnadpis 1.1
   • ** Podnadpis 1.2
   • * Nadpis 2
   • * Nadpis 3
   • # Číslovaný nadpis 1
   • ## Číslovaný podnadpis 1.1
   • ## Číslovaný podnadpis 1.2
   • # Číslovaný nadpis 2
   • # Číslovaný nadpis 3
 • Radio button nápovědy obsahuje následující dva typy definice nápovědy:
  • Text – text nápovědy definuje ručně zadaný textový řetězec umístěný ve víceřádkovém textovém poli pod radio buttonem
  • Z dotazu – text nápovědy definuje výsledek databázového dotazu, který je vyhodnocen při otevření editačního formuláře

2.5. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.5.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

2.5.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.

2.6. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.6.1. Název šablony

 • Název šablony slouží pro pojmenování nahlížecí tabulky s možností jejího zkopírování při vytváření dalších nahlížecích tabulek se stejnou zdrojovou databázovou tabulkou.
 • Při vytváření nové nahlížecí tabulky je nejdříve nutné definovat zdroj dat pomocí databázového dotazu, a následně jsou všechny dostupné šablony k dispozici v rozbalovacím seznamu „Šablony“ na záložce „Obecné“. Po vybrání šablony dojde k automatickému předvyplnění všech parametrů nahlížecí tabulky údaji ze zvolené šablony.
 • Seznam všech nahlížecích tabulek, které jsou označené jako šablony, je možné zobrazit pomocí reportu. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.

2.6.2. Změnit typ na

 • Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.

3. Příklady

3.1. Javascriptové funkce

 • dg_Disable();
 • dg_Enable();
 • dg_HideColumn(DG123, 456);
 • dg_HideColumn(el(DG123), 456);
 • dg_HideHeader(DG123);
 • dg_SearchColumns(DG123, [1, 2, 3]);
 • dg_SearchColumns(el(DG123), [1, 2, 3]);
 • dg_ShowColumn(DG123, 456);
 • dg_ShowColumn(el(DG123), 456);
 • dg_VisibleColumns(DG123, [1, 2, 3]);
 • dg_VisibleColumns(el(DG123), [1, 2, 3]);
 • var array = dg_Controls(el(DG123));