Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

1.1. Popis ovládacího prvku

Chart je graf s možností definice zdroje dat pomocí jednoho agregačního dotazu, nebo graf s možností definice maximálně čtyř běžných dotazů bez použití agregace dat.

1.2. Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový chart je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

 • Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový chart umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „Chart“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového chartu na předem vybrané místo editačního formuláře.
 • Nedojde-li před vložením nového chartu k určení požadované pozice, bude nový chart vložen na konec editačního formuláře.

1.3. Editace nebo smazání ovládacího prvku

 • U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
 • Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
 • Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

2. Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

 • Obecné – Nastavení obecných vlastností
 • Graf A – Nastavení zobrazovaných dat pomocí prvního dotazu
 • Graf B – Nastavení zobrazovaných dat pomocí druhého dotazu
 • Graf C – Nastavení zobrazovaných dat pomocí třetího dotazu
 • Graf D – Nastavení zobrazovaných dat pomocí čtvrtého dotazu
 • Ostatní – Nastavení barev a fontů
 • Práva – Nastavení práv
 • Administrace – Nastavení ostatních vlastností

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Nadpis

 • Název ovládacího prvku zobrazovaný v horní části obrázku grafu.

2.1.2. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3. Šířka

 • Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude šířka grafu nastavena na maximální šířku obrazovky.

2.1.4. Výška

 • Výška ovládacího prvku uvedená v pixelech.
 • Při nevyplnění tohoto zadávacího pole bude výška grafu nastavena na 460 pixelů.
 • U pruhových grafů výška zadaná v rozmezí mezi 1 a 50 pixely značí výšku jednoho pruhu.

2.1.5. Možnosti

 • Zobrazit legendu
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být zobrazena legenda k jednotlivým sériím grafu.
  • Rozbalovací seznam obsahuje následující hodnoty:
  • Vpravo
  • Vlevo
  • Nahoře
  • Dole
 • Zobrazit popisky
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být zobrazeny číselné hodnoty v grafu.
 • Zobrazit tooltip
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má graf zobrazovat detaily jednotlivých záznamů v tooltipu při najetí myší nad jednotlivými hodnotami.
 • Zobrazit mřížku
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být zobrazena mřížka zvýrazňující intervaly hodnot na ose X a Y.
 • Automatický interval umístění podpisků na ose X
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být automaticky vyhodnocen interval umístění popisků na ose X.
 • 3D Graf
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být graf zobrazen z pohledu perspektivy, s možností výběru úhlu pohledu a pravoúhlé perspektivy.

2.2. Záložka „Graf A“

Obrázek.png

 • Definice první série grafu.

2.2.1. Název

 • Název legendy první série grafu.

2.2.2. Zdroj dat

 • Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v první sérii grafu.
 • Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce Návrhář databázových dotazů.

2.2.3. Y

 • Výběr sloupce, který určuje hodnotu na ose Y.

2.2.4. X

 • Výběr sloupce, který určuje popisnou hodnotu na ose X.

2.2.5. Typ

 • Typ grafu, který umožňuje výběr jedné z následujících hodnot:
  • Sloupcový
  • Sloupcový skládaný
  • Pruhový
  • Pruhový skládaný
  • Liniový
  • Liniový hladký
  • Liniový pravoúhlý
  • Plošný
  • Plošný hladký
  • Plošný skládaný
  • Výsečový
  • Prstencový
  • Bodový
  • Bublinový

2.3. Záložka „Graf B“

Obrázek.png

 • Definice druhé série grafu.

2.4. Záložka „Graf C“

Obrázek.png

 • Definice třetí série grafu.

2.5. Záložka „Graf D“

Obrázek.png

 • Definice čtvrté série grafu.

2.6. Záložka „Ostatní“

Obrázek.png

2.6.1. Barevná paleta

 • Barevná paleta grafu, která umožňuje výběr jedné z následujících hodnot:
  • Výchozí
  • Barvy země
  • Bobule
  • Čokoládová
  • Excel
  • Oheň
  • Mořská zeleň
  • Průhledná
  • Pastelová
  • Stupně šedi
  • Světlá
  • Žádná

2.6.2. Název fontu

 • Název fontu používaný pro zobrazování textů popisků, legend a hodnot v grafu.

2.6.3. Velikost textu – Nadpis

 • Velikost textu používaná pro zobrazování nadpisů.

2.6.4. Velikost textu – Legenda, hodnoty

 • Velikost textu používaná pro zobrazování legend a hodnot v grafu.

2.7. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.7.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

2.7.2. Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

 • Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
 • Díky odkazu „Zobrazit…“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
 • Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.

2.8. Záložka „Administrace“

Obrázek.png

 • Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.8.1. Změnit typ na

 • Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.