Příručka ve formátu PDF

1. Vytvoření nové aplikační skupiny, import, export a pořadí aplikačních skupin

Obrázek.png

 • Pro uživatele s administrátorským oprávněním jsou k dispozici ikony pro vytvoření nové aplikační skupiny a pro nastavení pořadí aplikačních skupin.
 • Pro uživatele s nejvyšším oprávněním – uživatel „Administrator“ s databázovým ID 1 – jsou k dispozici ikony pro import aplikačních skupin ze souboru s příponou „ngg“, a dále pro export aplikačních skupin do souboru s příponou „ngg“.
 • Tyto ikony se zobrazují v každé aplikační skupině – „Hlavní stránka“, „Nastavení“ atd. – po rozkliknutí oranžového odkazu „NET Genium“ s ikonou ozubeného kola.

2. Nastavení aplikační skupiny

Obrázek.png

 • Nastavení vlastností aplikační skupiny je k dispozici všem uživatelům s administrátorským oprávněním.

2.1. Záložka „Obecné“

Obrázek.png

2.1.1. Název

 • Název aplikační skupiny zobrazovaný v záhlaví NET Genia, a dále v navigační oblasti nebo menu na mobilních zařízeních.

2.1.2. Slovník

 • Slovník zobrazuje seznam názvů aplikačních skupin, aplikací, kategorií, nahlížecích stránek, editačních formulářů a ovládacích prvků použitých napříč celou aplikací.
 • Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu aplikační skupiny a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci.

2.1.3. Ikona

 • Ikona aplikační skupiny zobrazovaná v záhlaví NET Genia pod názvem aplikační skupiny, a dále v navigační oblasti nebo menu na mobilních zařízeních.
 • První ikona se používá pro zobrazení neaktivní aplikační skupiny, druhá (reverzní) pro zobrazení aktivní aplikační skupiny.

2.2. Záložka „Obrázek na pozadí“

Obrázek.png

2.2.1. Obrázek na pozadí

 • Obrázek zobrazovaný na hlavní stránce aplikační skupiny.

2.3. Záložka „Portlety“

Obrázek.png

2.3.1. Sloupec 1 / 2

 • Poměr šířek mezi prvním a druhým sloupcem s ovládacími prvky zobrazovanými v portletech.

2.3.2. Sloupec 1+2 / 3

 • Poměr šířek mezi skupinou prvního a druhého sloupce oproti třetímu sloupci s ovládacími prvky zobrazovanými v portletech.

2.4. Záložka „Nápověda“

Obrázek.png

 • Nápověda je text zobrazovaný v reportech „Editační formuláře (Export)“ a „Nahlížecí stránky (Export)“. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce Reporty.
 • Nápověda je text zobrazovaný uvnitř celkové nápovědy aplikace v rámci serverové proměnné „#help#“. Detailní popis serverových proměnných je uveden v samostatné příručce Proměnné.

2.5. Záložka „Práva“

Obrázek.png

2.5.1. Práva

 • Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení aplikační skupiny.

2.5.2. Zobrazit přehled…

 • Zobrazení přehledu nastavení práv všech podřízených objektů – aplikací, kategorií, nahlížecích stránek, editačních formulářů a ovládacích prvků.

2.5.3. Administrátorský režim

 • Uživatel „Administrator“ a uživatelé ve skupině „Administrators“ – Modifikaci aplikační skupiny a jejich aplikací mohou provádět všichni uživatelů s administrátorským oprávněním.
 • Uživatel „Administrator“ a následující administrátoři – Modifikaci aplikační skupiny a jejich aplikací může provádět pouze uživatel s nejvyšším oprávněním – uživatel „Administrator“ s databázovým ID 1, a dále zvolení administrátoři ze seznamu umístěného pod zaškrtávací položkou.

3. Import aplikačních skupin

Obrázek.png

 • Import aplikačních skupin je k dispozici pouze pro uživatele s nejvyšším oprávněním – uživatel „Administrator“ s databázovým ID 1.

3.1. Záložka „Ze souboru“

Obrázek.png

3.1.1. Možnosti

 • Jsem vlastníkem importovaných dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má importem dojít k přepsání vlastníka všech databázových záznamů ve všech importovaných databázových tabulkách.
  • Detailní popis vlastnictví a spoluvlastnictví záznamů je uveden v samostatné příručce Příručka administrátora.
 • Importovat historii záznamů
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být importována historie záznamů všech importovaných databázových tabulek.
 • Importovat práva
  • Zaškrtnuto – Při importu práv budou použita ID uživatelů a uživatelských skupin přesně podle nastavení práv ve zdrojové (exportované) aplikační skupině a ve všech jejích podřízených objektech. Tato forma importu může způsobit datovou nekonzistenci mezi právy ve zdrojové a cílové aplikační skupině. Stejná ID mohou ve dvou různých NET Geniích značit rozdílné uživatele nebo uživatelské skupiny. Zároveň nemusí některá ID v cílovém NET Geniu existovat. V nastavení práv importované aplikační skupiny se pak budou zobrazovat místo názvu uživatelů nebo uživatelských skupin pouze čísla ID.
  • Nezaškrtnuto – Importovaná aplikační skupina a všechny její podřízené objekty budou mít nastavená práva na uživatelskou skupinu „Users“.
 • Zachovat vazby na jiné aplikace
  • Zaškrtnuto – Provázanost vazeb na jiné aplikační skupiny bude zachována přesně podle provázanosti vazeb ve zdrojové (exportované) aplikační skupině a ve všech jejích podřízených objektech. Provázané aplikační skupiny nebo podřízené objekty nemusí v cílovém NET Geniu existovat. V takovém případě je pak zobrazena chybová hláška o porušení konzistence dat a import je zastaven.
  • Nezaškrtnuto – Provázanost vazeb na jiné aplikační skupiny a jejich podřízené objekty nebude zachována. Při případné existenci vazeb na jiné aplikační skupiny je zapotřebí tyto vazby projít a upravit.

3.1.2. Vyberte soubor

 • Tlačítko „Procházet…“ pro upload souboru importované aplikační skupiny s příponou „ngg“.

4. Pořadí aplikačních skupin

Obrázek.png

 • Nastavení pořadí aplikačních skupin je k dispozici všem uživatelům s administrátorským oprávněním.

Obrázek.png

5. Export aplikačních skupin

Obrázek.png

 • Export aplikačních skupin je k dispozici pouze pro uživatele s nejvyšším oprávněním – uživatel „Administrator“ s databázovým ID 1.

Obrázek.png

5.1.1. Aplikační skupiny

 • Seznam všech aplikačních skupin, které je možné zahrnout do exportu.
 • Je-li název aplikační skupiny zaškrtnutý, vybraná aplikační skupina bude součástí výsledného exportu.
 • Aplikační skupiny „Hlavní stránka“ a „Nastavení“ není možné exportovat.

5.1.2. Možnosti

 • Včetně dat
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být součástí výsledného exportu i databázové záznamy všech exportovaných databázových tabulek.
 • Včetně příloh (soubory/obrázky)
  • Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být součástí výsledného exportu i souborové přílohy všech exportovaných databázových tabulek.