Příručka ve formátu PDF

1. Základní informace

 • Externí funkce slouží k volání vlastního programového kódu v jazyce C# na straně serveru, který vrací hodnotu vyjádřenou textovým řetězcem.
 • Externí funkce se používají v případech, kdy
  • není možné zajistit požadovanou funkcionalitu na straně serveru prostřednictvím skriptu, nebo
  • je potřeba volat ajaxové požadavky z javascriptu.
 • Pro volání externích funkcí slouží serverová funkce „ngef(string id, string arg0, string arg1, string arg2, …)“, která obsahuje vyžadovaný parametr „id“ s identifikátorem externí funkce, a dále libovolné množství dalších volitelných parametrů, které jsou do externí funkce předány jako „string[] args“.
 • Během provádění externí funkce může dojít k chybám nebo přerušením.
  • Externí funkce spuštěné ze skriptu při chybě nebo přerušení ukončí provádění skriptu, a zajistí návrat zpět do editačního formuláře nebo na nahlížecí stránku, odkud byl skript vyvolán, a zobrazení chybového hlášení uživateli. U skriptů „OnBeforeSave“ a „OnBeforeDelete“ takové přerušení znamená zamezení plánovaného uložení, resp. smazání záznamu.
  • Externí funkce spuštěné z ovládacího prvku „HTML“ nebo „JavaScript“ při chybě nebo přerušení ukončí načítání editačního formuláře nebo nahlížecí stránky, a zobrazí chybové hlášení uživateli.
  • Externí funkce spuštěné z ostatních ovládacích prvků při chybě nebo přerušení ukončí načítání dat do ovládacího prvku, a zobrazí chybové hlášení uživateli přímo v samotném ovládacím prvku, aniž by ovlivnily načítání dalších ovládacích prvků.

2. Knihovna „ngef.dll“

 • Externí funkce jsou součástí knihovny „ngef.dll“ umístěné v adresáři „NETGenium\bin“. Čistá instalace NET Genia má v adresáři „bin“ připravenou výchozí knihovnu „ngef.dll“, která je výsledkem kompilace výchozího zdrojového kódu umístěného v souboru „NETGenium\bin\ngef.cs“.
using System;

namespace NETGenium
{
public class ExternalFunctions
{
public static string ngef(string id, string[] args, bool test, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
if (test) return "";

switch (id)
{
// case "MyFirstFunction": return MyFirstFunction();
default: return conn == null ? "" : conn.ExternalFunctionNotFound(id, cmd);
}
}
}
}
 • Zdrojové kódy externích funkcí využívají objekty a metody z knihovny „NETGeniumConnection.dll“, která je uložena v adresáři „N:\NetGenium\Projekty\NetGenium\References”. „NETGeniumConnection.dll“ je knihovna se základními funkcemi pro práci s databází a se souborovými přílohami.
 • Úpravy knihovny „ngef.dll“ je možné provádět pouze prostřednictvím samostatného projektu v aplikaci „Visual Studio 2015“ a vyšší, resp. programováním zdrojových kódů tohoto projektu, a následnou kompilací projektu do knihovny „ngef.dll“.
 • Čistá instalace NET Genia projekt se zdrojovými kódy externích funkcí neobsahuje. Před zahájením programování externích funkcí je nutné vytvořit nový projekt knihovny ve Visual Studiu pomocí následujících kroků, a přidat referenci na knihovnu „NETGeniumConnection.dll“:
  • Spustit Visual Studio
  • Z menu na hlavní liště zvolit „File / New / Project…“ (Ctrl+Shift+N)
   • Project type: Class Library (.NET Framework)
   • Project name: ngef
   • Location: volitelné umístění projektu
   • Solution: Create new solution
   • Place solution and project in the same directory: Ano
   • Create directory for solution: Ne (Visual Studio 2015)
   • Framework: .NET Framework 4.5.2
  • Kliknout pravým tlačítkem na soubor „Class1.cs“, a zvolit „Delete“
  • Kliknout pravým tlačítkem na název projektu „ngef“, zvolit „Add“ / „Existing Item…“ (Shift+Alt+A), a vybrat cestu k souboru „NETGenium\bin\ngef.cs“ na disku počítače
  • Kliknout pravým tlačítkem na „References“, zvolit „Add Reference…“, a vybrat cestu k souboru „NETGenium\bin\NETGeniumConnection.dll” na disku počítače
  • Kliknout pravým tlačítkem na „References“ / „NETGeniumConnection“, zvolit „Properties“ (Alt+Enter), a u atributu „Copy Local“ nastavit hodnotu „False“
  • Zvolit režim kompilace „Debug“
   • Režim „Debug“ ve výchozím nastavení generuje soubory „ngef.dll“ a „ngef.pdb“
   • Díky souboru „ngef.pdb“ se snadno odhalují chyby a přerušení v externích funkcích, protože součástí „Stack Trace“ každé chyby je i název souboru a číslo řádky, na které došlo k přerušení
   • Režim „Release“ se doporučuje až pro finální verzi vyladěných zdrojových kódů v knihovně „ngef.dll“. Ve výchozím nastavení režim „Release“ generuje pouze soubor „ngef.dll“, který je pro NET Genium dostačující, avšak při přerušení je dohledání důvodu vzniklé chyby značně komplikované.
  • Zkompilovat projekt – z menu na hlavní liště zvolit „Build“ / „Build Solution“ (Ctrl+Shift+B)
  • Zkopírovat soubory „ngef.dll“ a „ngef.pdb“ z adresáře „bin\Debug“ do adresáře „NETGenium\bin“ v případě kompilace knihovny v režimu „Debug“, nebo souboru „ngef.dll“ z adresáře „bin\Release“ do adresáře „NETGenium\bin“ v případě kompilace knihovny „ngef.dll“ v režimu „Release“. V případě režimu „Release“ je důležité smazat z adresáře „NETGenium\bin“ soubor „ngef.pdb“.
   • Nahrání nové verze knihovny „ngef.dll“ způsobí vždy restart webové aplikace, stejně jako jakékoliv změna v adresáři „NETGenium\bin“.
 • Zdrojový kód externích funkcí může být libovolně upravován, nesmí však dojít ke změně následujících konvencí v souboru „ngef.cs“:
  • namespace NETGenium
  • public class ExternalFunctions
  • public static string ngef(string id, string[] args, bool test, DbCommand cmd, DbConnection conn)
  • if (test) return "";
  • default: return conn == null ? "" : conn.ExternalFunctionNotFound(id, cmd);

3. Parametry funkce „public static string ngef“

 • string id
  • Identifikátor externí funkce, který jednoznačně určuje funkci či programový kód, spuštěný voláním serverové funkce „ngef(id)“.
  • Pro každý identifikátor je nutné vytvořit samostatný „case“ uvnitř příkazu „switch“ v rozcestníku externích funkcí „public static string ngef“.
 • string[] args
  • Parametry externí funkce, které jsou součástí volání serverové funkce „ngef(id, arg0, arg1, arg2, …)“ na druhé a další pozici v seznamu parametrů.
  • Seznam parametrů „args“ může mít 0 prvků, pokud volání serverové funkce „ngef(id)“ obsahuje pouze identifikátor externí funkce bez dalších parametrů.
 • bool test
  • Logická hodnota „test“ určuje, zda je externí funkce volána z návrháře skriptů pomocí tlačítka „Spustit skript“.
  • Výchozí zdrojový kód externích funkcí obsahuje na prvním řádku funkce „public static string ngef“ příkaz „if (test) return "";“, který zajistí, že nedojde k nechtěnému spuštění externí funkce z návrháře skriptů při ladění skriptu.
 • DbCommand cmd
  • Objekt „cmd“ určuje databázový objekt typu „DbCommand“, který slouží pro zápis dat do databáze.
  • Externí funkce spuštěné ze skriptu pomocí serverové funkce „ngef“ používají spolu s ostatními příkazy skriptu jednotný databázový objekt „cmd“, který slouží pro zápis nebo mazání dat z databáze v rámci jedné transakce typu „IsolationLevel.ReadCommitted“.
  • Databázové operace provedené prostřednictvím objektu „cmd“ se v databázi projeví až po commitování transakce. K tomu dochází automaticky na konci každého úspěšně provedeného skriptu, nebo zavoláním serverové funkce „COMMIT()“.
  • Jakákoliv chyba nebo přerušení během vykonávání externí funkce či samotného skriptu zajistí „rollback“ všech databázových operací provedených prostřednictvím objektu „cmd“.
  • Používání objektu „cmd“ se nehodí v případech hromadných importů dat, nebo obecně v případech, kdy není vyžadovaný zápis dat v rámci transakce. Obvyklé změny dat prostřednictvím objektu „cmd“ obsahují maximálně jednotky příkazů zápisů nebo mazání záznamů.
  • Používání objektu „cmd“ může způsobit „deadlock“ databáze. Během práce s objektem je důležité vždy nejdříve všechno potřebné z databáze načíst, a teprve potom do databáze zapisovat. Deadlock vzniká v situacích, kdy programátor nejdříve zapíše data do databázové tabulky, a následně se snaží z té samé databázové tabulky číst.
   • U databáze Firebird vzniká „deadlock“ při pokusu o čtení z databázové tabulky, do které bylo v rámci transakce zapisováno. Firebird tedy během transakce zamyká celou databázovou tabulku, do které bylo zapisováno.
   • U databáze MSSQL vzniká „deadlock“ při pokusu o čtení z řádky databázové tabulky, do které bylo v rámci transakce zapisováno. MSSQL tedy během transakce zamyká řádky databázové tabulky, do kterých bylo zapisováno.
  • Kdykoliv není nutný zápis do databáze v rámci jednotné transakce spolu se skriptem, doporučuje se používat vlastní objekt „cmd“ – například pomocí příkazu „using (DbCommand cmd = new DbCommand(conn)) {}“.
  • Externí funkce spuštěná z jiného místa než ze skriptu, má objekt „cmd“ nastavený na hodnotu „null“.
 • DbConnection conn
  • Objekt „conn“ určuje databázový objekt typu „DbConnection“, který reprezentuje připojení do databáze NET Genia, a slouží pro čtení nebo zápis dat do databáze.

4. Ladění externích funkcí v konzolové aplikaci

 • Nejpohodlnějším způsobem psaní externích funkcí je návrh prototypu externí funkce v konzolové aplikaci, a následné zkopírování vyladěného zdrojového kódu do projektu knihovny „ngef.dll“.
 • Kompilace a spuštění konzolové aplikace jsou velmi rychlé, a umožňují snadné ladění a trasování buď pomocí „breakpointů“, nebo pomocí vypisování informací do konzole příkazem „Console.WriteLine()“.
 • Při návrhu externí funkce je důležité zvolit deklaraci nové externí funkce tak, aby se výsledný zdrojový kód dal snadno přenést pomocí „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“ do projektu knihovny „ngef.dll“.

4.1. Vytvoření konzolové aplikace

 • V prvním kroku je nutné vytvořit nový projekt konzolové aplikace ve Visual Studiu pomocí následujících kroků, a přidat referenci na knihovnu „NETGeniumConnection.dll“:
  • Spustit Visual Studio
  • Z menu na hlavní liště zvolit „File / New / Project…“ (Ctrl+Shift+N)
   • Framework: .NET Framework 4.5.2
   • Project Type: Console Application
   • Name: ConsoleApplication1
   • Location: volitelné umístění projektu
   • Solution: Create new solution
   • Create directory for solution: Ne
   • Add to Source Control: Ne
  • Kliknout pravým tlačítkem na „References“, zvolit „Add Reference…“, a vybrat cestu k souboru „References\NETGeniumConnection.dll” na disku počítače
  • Zvolit režim kompilace „Debug“
  • Spustit projekt – z menu na hlavní liště zvolit „Debug“ / „Start Debugging“ (F5)

4.2. Simulace prostředí NET Genia

 • Ve druhém kroku je nutné upravit výchozí zdrojový kód v souboru „Program.cs“ tak, aby konzolová aplikace simulovala prostředí NET Genia, které spouští externí funkce voláním „public static string ngef“ s parametry „args“, „cmd“ a „conn“.
using NETGenium;
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
NETGeniumConsole console = new NETGeniumConsole();

using (DbConnection conn = new DbConnection(@"driver=firebird;datasource=localhost;user=SYSDBA;password=masterkey;database=C:\Firebird\netgenium.fdb;charset=WIN1250;collation=WIN_CZ"))
// using (DbConnection conn = new DbConnection("server=(local);Trusted_Connection=true;database=netgenium"))
using (DbCommand cmd = new DbCommand(conn))
{
conn.Open();

conn.RootPath = "C:\\inetpub\\wwwroot\\netgenium";
DateTime now = DateTime.Now;

Console.WriteLine(MyFirstFunction(new string[] { "a", "b", "c" }, cmd, conn));

Console.WriteLine();
Console.WriteLine(conn.User.FormatTimeSpan(DateTime.Now - now));
}

console.Exit();
}

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
return "Hello World! args: " + string.Join(";", args);
}
}
}

4.3. Psaní zdrojového kódu externí funkce

 • Ve třetím kroku je pak možné psát již samotný zdrojový kód externí funkce „MyFirstFunction“.

5. Čtení dat z databáze

5.1. Načtení záznamů z SQL dotazu do objektu DataTable

using NETGenium;
using System;
using System.Data;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DataTable data = Data.Get("SELECT * FROM sholiday WHERE date_ > " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
Console.WriteLine(conn.User.FormatDataTableText(data));

foreach (DataRow row in data.Rows)
{
// Console.WriteLine(row["id"]);
}

return "";
}

5.2. Načtení záznamů z SQL dotazu do objektu DbRow

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DbRow row = new DbRow("SELECT * FROM sholiday WHERE date_ > " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
if (row.Read())
{
// Console.WriteLine(row["id"]);
Console.WriteLine(row.Report());
}

return "";
}

5.3. Parsování hodnot

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DbRow row = new DbRow("SELECT * FROM sholiday WHERE date_ > " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
if (row.Read())
{
int id = (int)row["id"];
Console.WriteLine("id: " + id);

int pid = Parser.ToInt32(row["pid"]);
Console.WriteLine("pid: " + pid);

double _pid = Parser.ToDouble(row["pid"]);
Console.WriteLine("pid: " + _pid);

string name = row["name"].ToString();
Console.WriteLine("name: " + name);

DateTime date = Parser.ToDateTime(row["date_"]);
Console.WriteLine("date: " + conn.User.FormatDateTime(date));
}

return "";
}

5.4. Indexace načtených záznamů podle primárního klíče

using NETGenium;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DataTable data = Data.Get("SELECT * FROM sholiday", conn);
Dictionary<int, DataRow> dictionary = Data.DictionaryInt32(data);

int id = 1;
if (dictionary.ContainsKey(id))
{
DataRow row = dictionary[id];
Console.WriteLine(row["id"]);
}

return "";
}

5.5. Indexace načtených vnořených záznamů podle cizího klíče „pid“

using NETGenium;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DataTable data = Data.Get("SELECT * FROM sholiday", conn);
Dictionary<int, List<DataRow>> dictionary = Data.DictionaryInt32(data, "pid", true);

int pid = 0;
if (dictionary.ContainsKey(pid))
{
List<DataRow> rows = dictionary[pid];
Console.WriteLine(rows.Count + " rows");
}

return "";
}

6. Zápis dat do databáze

6.1. INSERT INTO – vytvoření nového záznamu v databázi

6.1.1. DataSaver – vytvoření jednoho záznamu

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DataSaver ds = new DataSaver("sholiday", 0, cmd);
ds.Add("name", "Nový rok");
ds.Add("date_", new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1));
ds.Execute();

Console.WriteLine(ds.Report());

return "";
}
 

6.1.2. DataSaver – vytvoření dvou záznamů v samostatné transakci

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
cmd.Transaction = conn.BeginTransaction();

try
{
DataSaver ds = new DataSaver("sholiday", 0, cmd);
ds.Add("name", "Nový rok");
ds.Add("date_", new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1));
ds.Execute();

Console.WriteLine(ds.Report());

ds = new DataSaver("sholiday", 0, cmd);
ds.Add("name", "Nový rok");
ds.Add("date_", new DateTime(DateTime.Today.Year + 1, 1, 1));
ds.Execute();

Console.WriteLine(ds.Report());

cmd.Transaction.Commit();
}
catch (Exception ex)
{
cmd.Transaction.Rollback();
throw ex;
}

return "";
}
 

6.1.3. DataSaver – vytvoření jednoho záznamu zkopírováním jiného záznamu

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = 1;

DbRow row = new DbRow("SELECT * FROM sholiday WHERE id = " + id, conn);
if (row.Read())
{
// row["ng_zadanokym"] = conn.User.LoginName;
// row["ng_zadanokdy"] = DateTime.Now;
// row["ng_zmenenokym"] = DBNull.Value;
// row["ng_zmenenokdy"] = DBNull.Value;

DataSaver ds = new DataSaver("sholiday", 0, cmd);
ds.Add(row);
ds.Execute();

Console.WriteLine(ds.Report());
}

return "";
}
 

6.1.4. DataSaverSynchro – vytvoření jednoho záznamu včetně vytvoření záznamu historie a zajištění synchronizace záznamu

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
DataSaverSynchro ds = new DataSaverSynchro("sholiday", 0, conn);
ds.Add("name", "Nový rok");
ds.Add("date_", new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1));
ds.Save(cmd);

Console.WriteLine(ds.Report());

return "";
}

6.2. UPDATE – editace existujícího záznamu v databázi

6.2.1. DataSaver – editace záznamu, jehož ID je načteno z databáze

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = Data.ExecuteScalar2("SELECT id FROM sholiday WHERE name = " + conn.Format("Nový rok") + " AND date_ = " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
if (id != 0)
{
DataSaver ds = new DataSaver("sholiday", id, cmd);
ds.Add("name", "Nový rok – TEST");
ds.Execute();

Console.WriteLine(ds.Report());
}

return "";
}
 

6.2.2. DataSaver – editace záznamu, jehož ID je uloženo v proměnné; pokud záznam neexistuje, bude vytvořen

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = 1;

DataSaver ds = new DataSaver("sholiday", id, true, cmd);
ds.Add("name", "Nový rok – TEST");
ds.Execute();

Console.WriteLine(ds.Report());

return "";
}
 

6.2.3. DataSaverSynchro – editace záznamu, jehož ID je načteno z databáze, včetně vytvoření záznamu historie a zajištění synchronizace záznamu

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = Data.ExecuteScalar2("SELECT id FROM sholiday WHERE name = " + conn.Format("Nový rok") + " AND date_ = " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
if (id != 0)
{
DataSaverSynchro ds = new DataSaverSynchro("sholiday", id, conn);
ds.Add("name", "Nový rok – TEST");
ds.Save(cmd);

Console.WriteLine(ds.Report());
}

return "";
}
 

6.2.4. DataSaverSynchro – editace záznamu, jehož ID je uloženo v proměnné, včetně vytvoření záznamu historie a zajištění synchronizace záznamu; pokud záznam neexistuje, bude vytvořen

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = 1;

DataSaverSynchro ds = new DataSaverSynchro("sholiday", id, true, conn);
ds.Add("name", "Nový rok – TEST");
ds.Save(cmd);

Console.WriteLine(ds.Report());

return "";
}

6.3. Synchronizace dat dvou databázových tabulek podle jednotného klíče

using NETGenium;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
string key = "ng_osobnicislo";

DataTable data1 = Data.Get("SELECT * FROM ng_data1", conn), data2 = Data.Get("SELECT * FROM ng_data2", conn);
Dictionary<int, DataRow> dictionary = Data.DictionaryInt32(data1);

foreach (DataRow row2 in data2.Rows)
{
DataRow row1 = Data.DataRow(dictionary, Parser.ToInt32(row2[key]));
if (row1 == null)
{
DataSaver ds = new DataSaver("ng_data1", 0, cmd);

for (int i = 1; i < data2.Columns.Count; i++)
{
ds.Add(data2.Columns[i].ColumnName, row2[data2.Columns[i].ColumnName]);
}

ds.Execute();
}
else
{
DataSaver ds = new DataSaver("ng_data1", (int)row1["id"], cmd);
for (int i = 1; i < data2.Columns.Count; i++)
if (row1[data2.Columns[i].ColumnName].ToString() != row2[data2.Columns[i].ColumnName].ToString())
{
ds.Add(data2.Columns[i].ColumnName, row2[data2.Columns[i].ColumnName]);
}

if (!ds.Empty)
{
ds.Execute();
}
}
}

return "";
}

7. Mazání dat z databáze

7.1. DELETE FROM – smazání záznamu z databáze

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = Data.ExecuteScalar2("SELECT id FROM sholiday WHERE name = " + conn.Format("Nový rok – TEST") + " AND date_ = " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
if (id != 0)
{
cmd.CommandText = "DELETE FROM sholiday WHERE id = " + id;
cmd.ExecuteNonQuery();
}

return "";
}

7.2. DataSaverSynchro – smazání záznamu z databáze včetně vytvoření záznamu historie a zajištění synchronizace záznamu

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = Data.ExecuteScalar2("SELECT id FROM sholiday WHERE name = " + conn.Format("Nový rok – TEST") + " AND date_ = " + conn.Format(new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1)), conn);
if (id != 0)
{
DataSaverSynchro ds = new DataSaverSynchro("sholiday", id, conn);
ds.Delete(cmd);
}

return "";
}

8. Editační formuláře

8.1. Zjištění ID aktuálně otevřeného editačního formuláře

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
string dbname = conn.FormData.Table.TableName;
int form = Parser.ToInt32(Config.QueryString("form"));

return "";
}

8.2. Načtení hodnoty ovládacího prvku v editačním formuláři

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
string name = conn["name"].ToString();

return "";
}

8.3. Uložení hodnoty do ovládacího prvku v editačním formuláři

using NETGenium;
using System;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
conn["name"] = "Nový rok – TEST";

return "";
}

8.4. Ajaxové volání z javascriptu

8.4.1. JavaScript

var p0 = 'ěščřžýáíé', p1 = 'ĚŠČŘŽÝÁÍÉ';
loadUrl('ngef.aspx?MyFirstFunction,' + urlEncode(p0) + ',' + urlEncode(p1), 'ajaxResponse', 'test', 'p0=' + urlEncode(p0) + '&p1=' + urlEncode(p1));

function ajaxResponse(html)
{
alert(html);
}
 

8.4.2. Externí funkce

case "MyFirstFunction": MyFirstFunction(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void MyFirstFunction(string[] args, DbConnection conn)
{
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("MyFirstFunction REPORT");
sb.Append(" | GET args: ");
sb.Append(string.Join(", ", args));
sb.Append(" | POST args: ");
sb.Append(conn.Page.Request.Form["p0"]);
sb.Append(", ");
sb.Append(conn.Page.Request.Form["p1"]);
Html.FlushAjaxContent(sb.ToString(), conn);
}

8.5. Simulace otevření konkrétního záznamu v editačním formuláři z konzolové aplikace a přečtení hodnoty ovládacího prvku

using NETGenium;
using System;
using System.Data;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
int id = 1;

DataTable data = Data.Get("SELECT * FROM sholiday WHERE id = " + id, conn);
if (data.Rows.Count != 0)
{
conn.Register(data.Rows[0]);
}

string name = conn["name"].ToString();
Console.WriteLine(name);

return "";
}

8.6. Zachycení událostí v editačním formuláři

8.6.1. Otevření editačního formuláře

// case "NETGenium.OnAfterOpen": OnAfterOpen(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void OnAfterOpen(string[] args, DbConnection conn)
{
int form = Parser.ToInt32(args[0]);
}
 

8.6.2. Uložení záznamu

// case "NETGenium.OnAfterSave": OnAfterSave(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void OnAfterSave(string[] args, DbConnection conn)
{
int form = Parser.ToInt32(args[0]), id = (int)conn["id"];
}
 

8.6.3. Smazání záznamu

// case "NETGenium.OnAfterDelete": OnAfterDelete(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void OnAfterDelete(string[] args, DbConnection conn)
{
int form = Parser.ToInt32(args[0]), id = (int)conn["id"];
}

9. Nahlížecí tabulky

9.1. Spuštění externí funkce pomocí „ngef2“ z nahlížecí tabulky

9.1.1. Úpravy v NET Geniu

 • Ve formuláři „Uživatel“ vytvořit nový textbox
  • Název: „Test“
  • Zaškrtnout „Jen ke čtení“
  • Zaškrtnout „Skryté pole“
  • Výchozí hodnota: „ngef2(ngef2test)“
  • Zaškrtnout „Vyplnit výchozí hodnotou při každém otevření editačního formuláře“
 • Vytvořit novou nahlížecí stránku s datagridem, který bude zobrazovat pouze sloupec „Test“

9.1.2. Úpravy v externí funkci

// case "ngef2test": return ngef2test(args, conn);

using NETGenium;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

private static string ngef2test(string[] args, DbConnection conn)
{
int id = Parser.ToInt32(args[args.Length – 1]);

string key = "ngef2test";
Dictionary<int, DataRow> dictionary;

if (!conn.Container2.ContainsKey(key))
{
DataTable data = Data.Get("SELECT id, loginname FROM susers", conn);
dictionary = Data.DictionaryInt32(data);
conn.Container2.Add(key, dictionary);
}
else
{
dictionary = (Dictionary<int, DataRow>)conn.Container2[key];
}

if (dictionary.ContainsKey(id))
{
return dictionary[id]["id"] + ": " + dictionary[id]["loginname"].ToString();
}

return id.ToString();
}

9.2. Vyplnění hodnot v nahlížecí tabulce

9.2.1. Úpravy v NET Geniu

 • Ve formuláři „Uživatel“ vytvořit nový textbox
  • Název: „Test“
 • Zjistit ID textboxu: například „7125“
 • Vytvořit novou nahlížecí stránku s datagridem, který bude zobrazovat pouze sloupec „Test“
  • Ve zdroji dat na záložce „Ostatní“ zaškrtnout „ngef(NETGenium.DataTable)“
  • Zkopírovat do cliboardu ukázku zdrojového kódu pod zaškrtávacím tlačítkem:
   • if (args[0] == "Q987" && args[1] == "1")
   • {
   • DataTable data = (DataTable)conn.Container2[args[0]];
   • int form = Parser.ToInt32(args[1]);
   • }

9.2.2. Úpravy v externí funkci – verze 1 pro malé množství záznamů

// case "NETGenium.DataTable": QueryBuilder(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

private static void QueryBuilder(string[] args, DbConnection conn)
{
if (args[0] == "Q987" && args[1] == "1")
{
DataTable data = (DataTable)conn.Container2[args[0]];
int form = Parser.ToInt32(args[1]);

string key = "c7125";
if (data.Columns.Contains(key) && data.Rows.Count != 0)
{
List<int> ids = new List<int>();

foreach (DataRow row in data.Rows)
{
int id = (int)row["id"];
if (id != 0)
{
ids.Add(id);
}
}

DataTable data2 = Data.Get("SELECT id, loginname FROM susers WHERE id IN (" +
ParserSql.Ids(ids.ToArray()) + ")", conn);
Dictionary<int, DataRow> dictionary = Data.DictionaryInt32(data2);

foreach (DataRow row in data.Rows)
{
int id = (int)row["id"];
if (dictionary.ContainsKey(id))
{
row[key] = dictionary[id]["id"] + ": " +
dictionary[id]["loginname"].ToString();
}
else
{
row[key] = dictionary[id]["id"].ToString();
}
}
}
}
}
 

9.2.3. Úpravy v externí funkci – verze 2 pro velké množství záznamů

// case "NETGenium.DataTable": QueryBuilder(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

private static void QueryBuilder(string[] args, DbConnection conn)
{
if (args[0] == "Q987" && args[1] == "1")
{
DataTable data = (DataTable)conn.Container2[args[0]];
int form = Parser.ToInt32(args[1]);

string key = "c7125";
if (data.Columns.Contains(key) && data.Rows.Count != 0)
{
Dictionary<int, DataRow> dictionary = new Dictionary<int, DataRow>();
List<int> ids = new List<int>();

foreach (DataRow row in data.Rows)
{
int id = (int)row["id"];
if (id != 0 && !dictionary.ContainsKey(id))
{
dictionary.Add(id, row);
ids.Add(id);
}
}

if (ids.Count != 0)
foreach (string group in ParserSql.IdsInGroupsOf100(ids.ToArray()))
{
DbCommand cmd = new DbCommand("SELECT id, loginname FROM susers WHERE id IN (" + group + ")", conn);
DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
int id = (int)dr["id"];
if (dictionary.ContainsKey(id))
{
dictionary[id][key] = id + ": " + dr["loginname"].ToString();
}
}

dr.Close();
cmd.Dispose();
}
}
}
}

9.3. Export dat ze statistické nahlížecí tabulky

// case "NETGenium.DataGrid2Excel": DataGrid2Excel(args, conn); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void DataGrid2Excel(string[] args, DbConnection conn)
{
string path = args[0], query = args[1];
int form = Parser.ToInt32(args[2]);
DateTime date1 = Parser.ToDateTime(args[3]);
DateTime date2 = Parser.ToDateTime(args[4]);
}

10. Souborové přílohy

10.1. Vytvoření souborové přílohy

using NETGenium;
using System;
using System.IO;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
string temp = Path.GetTempFileName();
Files.Write(temp, "abc");

int file = Attachment.Add("test.txt", temp, conn);
File.Delete(temp);
Console.WriteLine(file);

return "";
}

10.2. Načtení obsahu souborové přílohy

using NETGenium;
using System;
using System.IO;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
string temp = Path.GetTempFileName();
Files.Write(temp, "abc");

int file = Attachment.Add("test.txt", temp, conn);
File.Delete(temp);
Console.WriteLine(file);

string path = Attachment.FilePath(file, conn);
if (File.Exists(path))
{
string s = Files.Read(path);
Console.WriteLine(s);
}

return "";
}

10.3. Zamezení stažení souborové přílohy – záměna obsahu za prázdný soubor

// case "NETGenium.Download": return Download(args, conn);

using NETGenium;
using System;

private static string Download(string[] args, DbConnection conn)
{
int id = Parser.ToInt32(args[0]);
string filename = args[1], path = args[2];

L.N("Download: " + conn.User.LoginName + "; " + id + "; " + filename + "; " + path);

path = conn.RootPath + "Images\\1x1.gif";
return "OK\r\n" + path;
}

11. E-maily

11.1. Odeslání e-mailové zprávy

using NETGenium;
using System;
using System.Net.Mail;

private static string SendMessage(string[] args, DbConnection conn)
{
string html = NETGenium.Email.Message.Container("<b>Hello</b>");

MailMessage message = new MailMessage();
message.From = new MailAddress("@");
message.To.Add(new MailAddress("@"));
message.Subject = "";
message.AlternateViews.Add(Config.CreateTextAlternateView(Html.ToText(html)));
message.AlternateViews.Add(Config.CreateHtmlAlternateView(html, conn));

Config.SendMessage(message, conn);
}

11.2. Zachycení události odeslání e-mailové zprávy prostřednictvím formuláře „Nový email“, a přeskočení uložení zprávy do odeslaných

// case "NETGenium.SendMessage": return SendMessage(args, conn);

using NETGenium;
using System;

private static string SendMessage(string[] args, DbConnection conn)
{
MailMessage message = null;
bool save = false;

foreach (object co in conn.Container)
if (co is MailMessage)
{
message = (MailMessage)co;
}
else if (co is bool)
{
save = (bool)co;
}

return "skipsave";
}

12. Tisk do tiskových šablon

12.1. Zachycení události tisku do tiskové šablony, a změna obsahu nebo názvu tištěného souboru

// case "NETGenium.Print": Print(conn); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void Print(DbConnection conn)
{
if (conn.PrintingProcess.Template == "Test.pdf")
{
string path = conn.PrintingProcess.FilePath;
Files.Write(path, "abc");
conn.PrintingProcess.FileName = "abc.txt";
}
}

12.2. Změna hesla pro uzamykání excelových tiskových šablon

// case "NETGenium.ExcelPassword": return ExcelPassword();

using NETGenium;
using System;

private static string ExcelPassword()
{
return "OK\r\n" + Guid.NewGuid().ToString();
}

13. Přihlašování uživatelů

13.1. Zachycení události „OnBeforeLogin“ bezprostředně před automatickým přihlášením uživatele přes Active Directory

// case "NETGenium.OnBeforeLogin": return OnBeforeLogin(args, conn);

using NETGenium;
using System;

private static void OnBeforeLogin(string[] args, DbConnection conn)
{
string account = args[0];
}

13.2. Zamezení přihlášení uživatelů

// case "NETGenium.Login": return Login(args, conn);

using NETGenium;
using System;

private static string Login(DbConnection conn)
{
if (HttpContext.Current.Request.UserHostAddress == "127.0.0.1")
{
return "";
}

HttpContext.Current.Session.Abandon();

return "OK\r\nalert('Neplatné přihlášení.'); if (opener != null) window.close(); else top.location = 'Default.aspx';";
}

14. Ostatní

14.1. Logování na disk do adresáře „Logs“

using NETGenium;
using System;
using System.IO;

private static string MyFirstFunction(string[] args, DbCommand cmd, DbConnection conn)
{
try
{
throw new NullReferenceException("args");
}
catch (Exception ex)
{
L.E("MyFirstFunction", ex);
// L.LogError("MyFirstFunction", ex);
// L.Error("MyFirstFunction", ex);

L.W("MyFirstFunction", ex);
// L.LogWarning("MyFirstFunction", ex);
// L.Warning("MyFirstFunction", ex);

L.N("MyFirstFunction", ex);
// L.LogNotice("MyFirstFunction", ex);
// L.Notice("MyFirstFunction", ex);
}

return "";
}

14.2. Zachycení události z a m čení databázov ého záznam u

// case "NETGenium.LockRecord": LockRecord(); return "";
// case "NETGenium.UnlockRecord": UnlockRecord(); return "";

using NETGenium;
using System;

private static void LockRecord(string[] args, DbConnection conn)
{
int form = Parser.ToInt32(args[0]);
long id = Parser.ToInt64(args[1]);
}

private static void UnlockRecord(string[] args, DbConnection conn)
{
int form = Parser.ToInt32(args[0]);
long id = Parser.ToInt64(args[1]);
}

14.3. Změna obsahu textu „Copyright“

// case "NETGenium.Copyright": return Copyright(conn);

using NETGenium;
using System;

private static string Copyright(DbConnection conn)
{
return "OK\r\n © NetGenium " + DateTime.Now.Year;
}

14.4. Dodatečné úpravy CSS stylů při uložení vzhledu

// case "NETGenium.CSS": return CSS(args);

using NETGenium;
using System;

private static string CSS(string[] args)
{
string value = args[0], browser = args[1];
return "OK\r\n" + value + ".teststyle { color: red; }";
}