Používání kampaní

Kampaně

Periodicita kontaktování Obchodních vztahů a kontaktů

V každého záznamu Obchodního vztahu (dále jen OV) a kontaktu lze nastavovat, jak často má být daný záznam kontaktován. Na základě hodnot v polích „Periodicita”, „Poslední kontaktování” a „Příští kontaktování” se při odesílání e-mailové zprávy v rámci kampaně automaticky rozhodne, jestli lze na danou e-mailovou adresu e-mail odeslat.

Pravidla kontaktování OV a Kontaktu

Není-li vyplněno pole „Periodicita” u záznamu OV nebo kontaktu, je možné jej kontaktovat neomezeně. Při odesílání e-mailové zprávy kampaně je do polí „Poslední kontaktování” a „Příští kontaktování” vyplněno aktuální datum.

Je-li vyplněno pole „Periodicita” v záznamu OV nebo kontaktu, pak je při rozeslání kampaně danému záznamu OV nebo kontaktu uloženo do pole „Datum kontaktování” aktuální datum a do pole „Datum příštího kontaktování” aktuální datum posunuté dle hodnoty uložené v poli „Periodicita”.

Pokud je záznam OV nebo kontakt zařazen do kampaně dříve, než je hodnota uložená v poli „Datum příštího kontaktování“, pak na e-mailovou adresu záznamu OV nebo kontakt není odeslána e-mailová zpráva kampaně. Takto vyřazené e-mailové adresy v rámci jedné kampaně jsou uloženy ve zvláštní aktivitě (červeně vyznačené).

Marketingové seznamy

V marketingových seznamech (označených A-C) jsou zobrazeny všechny záznamy OV a kontaktů, které mají povolený marketing (mají zaškrtnuté pole „Povolit marketing”). Mezi vyfiltrovanými záznamy OV a kontaktů je možné vybírat a hromadně je přiřazovat do některého z marketingových seznamů. Přiřadit libovolný záznam OV a kontaktu do vybraného marketingového seznamu lze na nahlížecích stránkách „Marketingový seznam A-C” („Zákazníci / Kampaně / Marketingový seznam A-C”). Na každé nahlížecí stránce je nutné zaškrtnout zaškrtávátko v první sloupci „V seznamu A-C”, pokud má být daný záznam přiřazen do vybraného marketingového seznamu.

market.PNG

Takto vybrané OV a kontakty jsou následně zobrazeny v kampani při vybrání některého z marketingových seznamů. Marketingové seznamy existují právě 3 a to marketingový seznam A, B nebo C. Každý OV a kontakt může náležet do jednoho, dvou nebo i všech tří marketingových seznamů. OV nebo kontakt také nemusí být přiřazen do žádného marketingového seznamu.

Vytváření vzorů e-mailových zpráv

Vytvoření nového vzoru zprávy je možné na nahlížecí stránce „Vzory zpráv” („Zákazníci / Kampaně / Nastavení / Vzory zpráv”). Vzory lze vytvářet nahráním zipového archivu do pole „Template” a stisknutím tlačítka „Načti template”. Po stisknutí tohoto tlačítka je proveden pokus o vyhledání souboru s názvem „index.html” ve vloženém archivu. Pokud je zmíněný soubor nalezen, je jeho obsah přenesen do polí „Hlavička” a „Zpráva”. V opačném případě je uživateli zobrazena chybová hláška.

Do nově vytvořeného textu v poli „Zpráva” lze dále vkládat proměnné (např. „[OSLOVENI]”), které při odesílání kampaně budou nahrazeny texty načtenými z databáze NET Genia. Více informací o používání proměnných se dozvíte dále.

Základní nastavení

Základní nastavení kampaní lze měnit v „Nastavení” („Zákazníci / Kampaně / Nastavení”). Vyplnění polí ve formuláři „Nastavení” je nezbytnou podmínkou pro správnou funkčnost odesílání kampaní!

nastaveni_kampani_osloveni.PNG

Pole „Obecné oslovení” je použito při nahrazování proměnné „[OSLOVENI]” v odesílané e-mailové zprávě kampaně v případě, že daný záznam OV nebo kontaktu nemá v databázi vyplněno pole „Oslovení”. Pole „Doména” a „URL” jsou odkazy, které se používají při odhlašování z odběru kampaní respektive sčítání přečtených e-mailů.

Záložka „Obecné”

V horní části záložky „Obecné” jsou uvedeny pole se základními informacemi o dané kampani. Hned vedle pole „Název kampaně” je ovládací prvek picker, pomocí kterého lze do nově vytvářené kampaně zkopírovat údaje z již dříve vytvořeného záznamu kampaně. Vedle základních údajů je zkopírován i obsah e-mailové zprávy.

kampan.PNG

V poli „Marketingový seznam” lze nastavit marketingový seznam, který bude použit pro odesílání e-mailů. Pro každou kampaň je možné použít pouze jeden marketingový seznam.

marketingovy_seznam_ABC.PNG

Pod polem „Marketingový seznam” jsou zobrazeny statistiky právě otevřené kampaně. Pro správné fungování statistik je nutné, aby v odesílaném e-mailu byly správně vyplněny proměnné (viz dále).

kampan_statiskita_odeslaných_emailu.PNG

Záložka „Obchodní vztahy” a „Kontakty”

Záložky „Obchodní vztahy” a „Kontakty” zobrazují záznamy OV a kontaktů, které spadají do vybraného marketingového seznamu v poli „Marketingový seznam” na záložce „Obecné”.

kampan_zalozka_obchodni_vztahy.PNG

Záložka „Příjemci”

Tato záložka slouží k:

  • sestavení seznamu příjemců,
  • sestavení e-mailové zprávy
  • a finálnímu odeslání e-mailu všem vybraným příjemcům.

Tlačítka „Načíst seznam příjemců” a „Odebrat neplatné a zakázané adresy”

Stisknutím tlačítka „Načíst seznam příjemců” dojde k načtení všech příjemců z vybraného marketingového seznamu. Do pole „Seznam příjemců” lze ručně doplnit další e-mailové adresy. Tyto adresy musí být odděleny čárkou nebo středníkem.

Stisknutím tlačítka „Odebrat neplatné a zakázané adresy” dojde v poli „Seznam příjemců” k odebrání:

  • duplicitních e-mailových adres,
  • e-mailových adres, které nemají povolené hromadné e-maily
  • a e-mailových adres, které jsou zobrazeny v tabulce „Zakázané e-mailové adresy”.

Pokud uživatel nestiskne tlačítko „Odebrat neplatné a zakázané adresy” a v poli „Seznam příjemců” bude uvedena e-mailová adresa OV nebo Kontaktu, jež by stisknutím tlačítka „Odebrat neplatné a zakázané adresy” byla ze seznamu příjemců smazána, tak bude i na tuto e-mailovou adresu odeslán e-mail.

kampan_seznam_prijemcu.PNG

Pole „Zpráva”

V poli „Zpráva” je uveden obsah odesílané e-mailové zprávy. Do obsahu e-mailové zprávy lze vkládat proměnné. Vložení proměnných není povinné, ale například pro správnou funkčnost statistik kampaně je vložení proměnných do obsahu zprávy vyžadováno. Vložené proměnné jsou při odesílání e-mailové zprávy vždy nahrazeny za konkrétní texty načtené z databáze NET Genia. Mezi proměnné, které lze vložit do textu e-mailu patří:

  • [ODHLASENI] – Vloží odkaz pro odhlášení z e-mailové marketingové korespondence, po kliknutí na odkaz bude zobrazeno potvrzení o odhlášení. U příslušného záznamu kontakt bude odškrtnuto pole "Povolit hromadné e-maily". Datum změny bude spolu s uživatelem uvedeno v historii kontaktu.
  • [OSLOVENI] – Vloží oslovení (pole „Oslovení”) ze záznamu OV, kontaktu nebo nastavení kampaní. Pokud podle e-mailové adresy není záznam OV nalezen nebo je pole „Oslovení” daného záznamu OV prázdné, je podle e-mailové adresy vyhledán záznam kontakt. Pokud ani u záznamu kontakt se nepodaří naplnit text oslovení (podle stejný pravidel jako u OV), je oslovení převzato z nastavení kampaní.
  • [PRECTENI] – Vloží měřící kód do e-mailu. V případě přečtení e-mailu je do e-mailu vložen datum přečtení.
  • [PROHLIZEC] – Přidá do e-mailu odkaz na otevření kampaně v prohlížeči

Proměnné je možné umístit libovolně v e-mailové zprávě. Pro načtení zprávy ze vzoru je možné použít picker umístěný vedle pole „Zpráva”. V případě, že je kampaň zkopírována z předchozí, není nutné zprávu opětovně načítat.

kampan_zalozka_prijenci.PNG

Tlačítko „Odeslat testovací e-mail”

Tlačítko „Odeslat testovací e-mail” je určeno pro odeslání testovacího e-mailu na uvedenou testovací e-mailovou adresu. Testovací e-mail není započítáván do statistik kampaně. Všechny proměnné jsou nahrazeny, ale k tomuto e-mailu není vytvořena aktivita, tudíž není možné se odhlásit z odběru nebo otevřít tento e-mail v prohlížeči.

kampan_zalozka_prijemci_zkusebni_mail.PNG

Tlačítko „Odeslat e-mail”

Tlačítko „Odeslat e-mail”, které rozešle e-mail všem vybraným e-mailových adresám, je umístěno na konci záložky „Příjemci“. Před odesláním e-mailu na jednotlivé e-mailové adresy je kontrolováno, zda OV nebo kontakt, ke kterému daná e-mailová adresa patří,může být kontaktován (dle data v poli „Příští kontaktování”). Je-li datum příštího kontaktování pozdější než aktuální datum, není e-mail odeslán. Seznam všech neodeslaných e-mailů je zobrazen v aktivitě s předmětem „Neodeslané e-maily” na následující záložce („Aktivity”). Ke každému odeslanému e-mailu je vytvořena aktivita. Aktivity jsou napárovány k OV nebo kontaktům, pokud jsou v databázi uloženy. Po odeslání e-mailu je vyplněno pole „Datum odeslání” aktuálním datem a pole „Odeslal” přihlašovacím jménem aktuálně přihlášeného uživatele.

kampan_zalozka_prijemci_odeslat_email.PNG

Záložka „Aktivity”

Na záložce „Aktivity” je tabulka „Aktivity” zobrazující všechny odeslané e-maily(aktivity se žlutou barvou). Pokud existují e-mailové adresy, na které se nepodařilo odeslat e-mailovou zprávu, tak je v tabulce „Aktivity” také zobrazena aktivita s červenou barvou. Tato aktivita obsahuje seznam e-mailových adres, na které e-mailová zpráva nebyla odeslána.

kampan_zalozka_aktivity.PNG

Odhlášení z odběru

Odhlásí-li se uživatel z odběru newsletteru, je tato informace zaznamenána buď přímo v záznamu OV nebo kontaktu nezaškrtnutím pole „Povolit hromadné e-maily”.

obchodni_vztah_hromadne_maily_povoleni.PNG

V případě, že příjemce e-mailové zprávy se odhlásí z odběru newsletteru a zároveň daná e-mailová adresa není nalezena ani u jednoho ze záznamů OV nebo kontaktu, je pro odhlášenou e-mailovou adresu vytvořen nový záznam v tabulce „Zakázané e-mailové adresy”.

zakazane.PNG